Master's Thesis - Tax Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student laat zien dat hij diepgaande en specialistische kennis heeft
van en inzicht in minimaal één onderdeel van het belastingrecht. Voorts
dient hij in staat te zijn om individueel een rechtswetenschappelijk
onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren
(probleemstelling formuleren en afbakenen, informatie verzamelen,
gegevens interpreteren, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen
en suggesties doen voor verder onderzoek) en daarvan schriftelijk
verslag te leggen in de vorm van een goed rechtswetenschappelijk betoog
van substantiële omvang. De resultaten van het verrichte onderzoek moet
hij kunnen vastleggen in een logisch opgebouwde en goed vormgegeven
scriptie en kunnen verwoorden in correct Nederlands (of Engels). Tot
slot dient de student de resultaten van het verrichte onderzoek op een
heldere en boeiende manier mondeling te kunnen presenteren en daarbij
vragen over het onderzoek te kunnen beantwoorden.

Course Content

Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting.

Teaching Methods

Inleidend hoorcollege en individuele begeleiding.

Method of Assessment

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van het voor de scriptie
toegekende cijfer (80%) en het aan de mondelinge presentatie toegekende
cijfer (20%).

Target Audience

Dit vak is verplicht voor alle afstudeerrichtingen van de master Fiscaal
recht.

Additional Information

Voor meer informatie neem contact op met de vakcoördinator of zie
Canvas.

General Information

Course Code R_ScrFis9
Credits 9 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. J. Gooijer
Examiner mr. J. Gooijer
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself