Masterclass Business Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Met de studenten worden de hoofdthema's op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand doorgewerkt.

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:

De afgestudeerde master beschikt over de volgende kennis en inzichten:
-diepgaande kennis van en inzicht in de hoofdgebieden van het
commerciële
ondernemingsrecht, het financiële recht en het fusie- en overnamerecht
-inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het
ondernemingsrecht
-inzicht in het functioneren van en de interactie tussen de actoren
binnen het ondernemingsrecht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende vaardigheden en
attituden:
-de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen
-de vaardigheid om kennis van het ondernemingsrecht toe te passen in
complexe casus
-de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
-de vaardigheid te reflecteren op het eigen leerproces en het eigen
leerproces te sturen en te plannen

Course Content

- Rechtsvormen en hun kenmerken
- Stem, stemrecht, besluit
- Vertegenwoordiging, onrechtmatige daad, toerekening
- Bestuur en Toezicht
- Aansprakelijkheid van bestuurders/commissarissen
- Concernrecht
- Jaarrekeningenrecht
- Aandelen en kapitaal
- Aandeelhouderschap
- Enquêterecht
- Overname, fusie en splitsing
- Europees Ondernemingsrecht
- Personenvennootschappen

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges

Method of Assessment

Geroosterd schriftelijk tentamen
Halverwege de cursus wordt een deeltoets aangeboden. Deelname is
facultatief. Studenten kunnen hiermee een half bonuspunt behalen indien
zij 80 van de 100 punten scoren. Dit 0,5 bonuspunt wordt opgeteld bij
het resultaat van het tentamen, met dien verstande dat het behaalde
eindresultaat niet hoger kan zijn dan een 10. Het 0,5 bonuspunt (indien
behaald) vervalt na de eerste tentamengelegenheid en telt derhalve niet
mee indien de student aan een latere tentamenmogelijkheid deelneemt (ook
niet indien dit voor de desbetreffende student de eerste keer zou zijn
dat hij/zij het tentamen aflegt.

Literature

Voorgeschreven literatuur en jurisprudentie wordt vermeld op BB en
(deels) via BB beschikbaar gesteld

General Information

Course Code R_MCond9
Credits 9 EC
Period P1+2
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. W.J. van t Spijker
Examiner mr. W.J. van t Spijker
Teaching Staff mr. W.J. van t Spijker
prof. mr. W.J.M. van Veen
prof. mr. J.B. Huizink

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture