Management and Administration of Healthcare Innovation

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na het volgen van dit vak zijn studenten in staat om:
- Samenhangen tussen ontwikkelingen in de zorgsector en uitvoerende
processen in zorgorganisaties te identificeren in complexe vraagstukken
van zorginnovatie;
- Inzicht in en herkennen van de samenhangen tussen ontwikkelingen in de
zorgsector, de governance en uitvoerende processen in zorgorganisaties;
- De implicaties van ontwikkelingen in het zorgstelsel voor uitvoerende
processen te begrijpen voortbouwend op theoretische inzichten uit de
bestuurskunde, organisatiewetenschap en de sociologie en empirisch
inzicht in het functioneren van de zorgsector en het functioneren van
uitvoerende processen in de zorg;
- Op basis van het begrip uit het voorgaande punt adequaat gefundeerde
adviezen te formuleren over toe te passen beleid en governance op
verschillende niveaus van de zorgsector;
- Zowel praktijkgestuurde als theoretisch gefundeerde onderzoeksvragen
te formuleren over beleid en governance in een concrete casus in de
zorgsector en op basis hiervan empirische data te analyseren, te
interpreteren en schriftelijk en mondeling te presenteren.

Course Content

In dit vak verbinden we de macro-ontwikkelingen in het zorgstelsel met
micro-processen binnen zorgorganisaties en zorgrelaties. We combineren
theorievorming en empirische inzichten uit de bestuurskunde, de
organisatiewetenschap en de sociologie en empirische inzichten over het
functioneren van de governance en het beleid in de zorgsector en de
uitvoering van zorgprocessen om zo te komen tot een gefundeerd advies
over een door de studenten zelf te kiezen probleem (een casus) in de
zorgsector. De totstandkoming van het advies wordt intensief begeleid in
een speciaal voor deze groep studenten ingericht werkcollege en
aanvullende, ook op deze groep gerichte hoorcolleges rond nader uit te
werken thema’s, zoals de financieringssystematiek van de zorgsector en
de eigen logica van (professionele) uitvoering in de zorgsector. Het vak
wordt afgesloten met een paper waarin studenten op basis van een
samenhangende analyse van (enerzijds) financiering en governance en
(anderzijds) de uitvoering van zorgprocessen komen tot de formulering
van verbetervoorstellen rond het gekozen probleem. Hierbij dienen
studenten voort te bouwen op de inzichten uit alle voorgaande vakken. Zo
ontstaat een descriptieve analyse van het functioneren van de zorgsector
en een prescriptieve benadering van bestuur en organisatie in de zich
vernieuwende zorgsector.

Teaching Methods

Seminars

Method of Assessment

Paper

Literature

Syllabus en artikelen (Canvas)

Target Audience

MA Bestuurskunde, track Besturen van Zorgvernieuwing

Additional Information

In dit vak komen de inzichten uit een aantal van de voorgaande vakken
uit de afstudeerrichting Besturen van Zorgvernieuwing van
masteropleiding Bestuurskunde samen: Beleid & Management, Zorg in de
Samenleving en Organisatie van Zorgprocessen. We passen deze inzichten
toe op een zelf te selecteren casus, desgewenst de eigen organisatie,
als dat van toepassing is.

General Information

Course Code S_BVZ
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. D.B.D. Bannink
Examiner dr. D.B.D. Bannink
Teaching Staff dr. D.B.D. Bannink
dr. S.B. Ybema
dr. G.C.F. Thomese
S. van Duijn MSc

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: