International Security and Police Cooperation

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het hoofddoel van dit seminar is om de studenten vertrouwd te maken met
actuele en toonaangevende kennis en inzichten met betrekking tot
internationale veiligheid en politiesamenwerking, zodat zij in staat
zijn om zelfstandig (onderzoek)vragen te formuleren én te beantwoorden
op het vlak van het besturen van internationale veiligheid en
politiesamenwerking. Daartoe leren de studenten in dit seminar om:
1 belangrijke concepten en theorieën met betrekking tot besturen van
internationale veiligheid en politiesamenwerking te begrijpen;
2 belangrijke concepten en theorieën met betrekking tot het besturen van
internationale veiligheid en politiesamenwerking toe te passen op reële
casus en ontwikkelingen;
3 kritisch te reflecteren op belangrijke concepten en theorieën met
betrekking tot het besturen van internationale veiligheid en
politiesamenwerking én op actuele publieke discussie onderwerpen en
discussies op dat vlak.

Course Content

Dit seminar behandelt de belangrijkste aspecten van het besturen van
veiligheid in het huidige tijdsgewricht. Daarbij gaat het onder meer om
hoe het besturen van veiligheid werkt op de verschillende niveaus
(internationaal, nationaal, regionaal en lokaal) en hoe die niveaus op
elkaar inspelen. Na afloop van dit seminar hebben de actief deelnemende
studenten overzicht over en inzicht in de werk- en denkwijze van
publieke en private veiligheidsorganisaties. Daarnaast kunnen de
studenten na dit seminar kritisch reflecteren op de werking en verdeling
van macht en invloed van en tussen de publieke en private actoren in de
veiligheidssector. De hoorcolleges zijn interactief en verrijkt met
praktijkvoorbeelden en met gastcolleges van academische geschoolde
functionarissen uit relevante veiligheidssectoren. Van de studenten
wordt steeds een gedegen voorbereiding verwacht door (1) vooraf te
behandelen stof te bestuderen en door (2) actief aan de colleges deel te
nemen, vragen te stellen en de discussie aan te gaan.

De 7 colleges zijn elk gewijd aan één onderwerp binnen het thema, maar
hangen onderling met elkaar samen. Het programma bestaat uit:
1 Introductie: besturen van internationale veiligheid en
politiesamenwerking, ontwikkelingen in multilaterale samenwerking;
overzicht van het programma en de interne samenhang van het programma;
2 Wat is en doet de politie?: handhaving en opsporing; vergelijking van
politiebestellen in Europa;
3 Inlichtingen, nationale veiligheid en cybercriminaliteit;
4 Internationale politiesamenwerking;
5 Migratie en mobiliteit: grenscontrole en vluchtelingencrises;
6 Transnationale bedreigingen: preventie en surveillance;
7 Internationale “policing” missies.

Van de studenten wordt verwacht dat zij de te behandelen stof van elk
college vooraf bestuderen. Daarnaast wordt van de studenten verwacht dat
zij actief deelnemen aan de bijeenkomsten, antwoord geven op vragen van
docenten, reageren op vragen en opmerkingen van andere studenten en
vooral ook zelf vragen stellen. De docenten zullen de voorbereiding en
actieve kennis van de studenten steekproefsgewijs toetsen.

Teaching Methods

Interactieve hoorcolleges
Presentie:
• Aanwezigheid en participatie is verplicht;
• Studenten die vaker dan twee maal afwezig zijn, worden uitgesloten van
het vak en het tentamen.
• Afwezigheid is alleen toegelaten bij kennisgeving vooraf aan de
coördinerende docent en met een geldige reden.

Method of Assessment

Case study
Wekelijks presenteren studenten in groepjes een casusanalyse gerelateerd
aan het thema van het college en van de literatuur. De casestudy wordt
verwerkt tot een klein artikel.

Take-home tentamen
Het seminar wordt afgerond met een take-home tentamen met een beperkt
aantal essayvragen met betrekking tot de literatuur en de in de colleges
besproken stof. Dit tentamen moet de student individueel maken en
uiterlijk vrijdag 20 december 2019 inleveren.

De gepresenteerde case study telt voor 30% van het cijfer. Het take-home
tentamen voor 70%.

Literature

De literatuur is bereikbaar via Canvas.

Target Audience

Studenten Master Besturen van Veiligheid

Additional Information

Seminar Internationale Veiligheid en Politiesamenwerking (IVP)2019-2020.
Docenten: dr. Sinan Çankaya & dr. Jaap Timmer (coördinator)

Recommended background knowledge

Van de studenten wordt een zeker instapniveau verwacht met de
belangrijkste concepten en theorieën met betrekking tot governance. Dit
instapniveau is onder andere te bereiken door raadpleging van Jan
Kooiman (2005), Governing as Governance, London, Sage (ISBN
0-7619-4036-7 pbk).

General Information

Course Code S_IVP
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. J.S. Timmer
Examiner dr. J.S. Timmer
Teaching Staff dr. J.S. Timmer
S. Cankaya

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: