Organization of Health Care Processes

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na het volgen van dit vak zijn studenten in staat om:
• Te reflecteren op complexe vraagstukken over de organisatie van
zorgprocessen;
• (Macro-)ontwikkelingen in het zorgstelsel te verbinden met (micro-)
organisatieprocessen;
• Theoretische raamwerken en wetenschappelijke inzichten op het gebied
van
de organisatiewetenschap te verbinden met ontwikkelingen in beleid,
organisatie en zorgpraktijken;
• Zowel praktijkgestuurde als theoretisch gefundeerde onderzoeksvragen
te formuleren en op basis hiervan empirische data te analyseren,
interpreteren en schriftelijk en mondeling te presenteren.

Course Content

De Nederlandse gezondheidszorg is een omvangrijke maatschappelijke
voorziening die sterk in ontwikkeling is en wordt gekenmerkt door een
grote complexiteit. Publieke zorgtaken worden uitgevoerd door private
organisaties en professionele zorgverleners, waarbij verschillende
sturings- en bekostingingsprincipes door elkaar lopen. Hierbij staan de
grenzen van het publieke zorgsysteem onder voortdurende maatschappelijke
en politieke druk; de verdeling van verantwoordelijkheden over burgers,
markt en overheid is constant onderwerp van discussie. Binnen deze
context geven bestuurders, professionals, zorgvragers en hun sociale
omgeving invulling en betekenis aan de zorg en hoe deze georganiseerd
wordt.

In deze cursus geven we ten eerste een kritische reflectie op recente
ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen van het Nederlandse
zorgstelsel. Hierbij verbinden we (macro-) ontwikkelingen in het
zorgstelsel met (micro-)processen binnen zorgorganisaties en
zorgrelaties. De Nederlandse situatie wordt daarbij in een
internationaal perspectief geplaatst. Met behulp van het theoretische
kaders die aan de orde komen, worden studenten nadrukkelijk gestimuleerd
om verbindingen te leggen tussen wetenschappelijke inzichten en
ontwikkelingen in beleid, organisatievormen en zorgpraktijken.

De problematiek in de zorg wordt bestudeerd vanuit een
organisatiewetenschappelijk perspectief. Daarom zal in deze cursus, ten
tweede, een algemene basis worden gelegd voor
organisatiewetenschappelijk denken aan de hand van enkele algemene
sociaal wetenschappelijke concepten zoals macht, cultuur en identiteit
en centrale thema’s zoals verandering en samenwerking. We voorzien deze
thema’s en concepten van een algemeen theoretische basis en bespreken
bij elk onderwerp casestudies uit de zorgsector. Dit geeft een idee
hoe de problematiek van verandering en samenwerking uitwerkt in de
praktijk.

Teaching Methods

De bijeenkomsten betreffen een mengvorm van hoorcolleges en werkgroepen.
Experts van binnen en buiten de VU treden hierbij als gastspreker op. De
sprekers hebben een achtergrond in zowel wetenschap, beleid en/of
praktijk.

Method of Assessment

Deze cursus wordt getoetst via een groepsopdracht en een individueel
tentamen. In de groepsopdracht formuleren studenten een theoretisch
raamwerk en doen zij met behulp van beleidsdocumenten en/of ander
empirisch materiaal een analyse van recente ontwikkelingen in het
zorgstelsel. Aan het einde van de cursus volgt een schriftelijk
tentamen.

Literature

Wordt nader bekend gemaakt.

Target Audience

MSc ‘Besturen van zorgvernieuwing’

General Information

Course Code S_OZ
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 600
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. D.B.D. Bannink
Examiner dr. D.B.D. Bannink
Teaching Staff dr. C.A.C.M. Pittens MSc
dr. S.B. Ybema
prof. dr. H.L.G.R. Nies

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group, Lecture
Target audiences

This course is also available as: