The Frontiers of Literature 1920-present. Reading List

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van deze cursus is tweeledig: enerzijds verwerven studenten
kennis van de Nederlandse literatuurgeschiedenis (concepten,
auteurs, tijdschriften, literaire werken, jaartallen, cultuurhistorische
achtergronden etc.), anderzijds leren studenten ook te reflecteren op
deze kennis: zij laten zien dat zij verbanden kunnen leggen tussen
literair-historische begrippen onderling en deze begrippen
kunnen relativeren. Aan het eind van de cursus is de student vertrouwd
met de belangrijkste periodes en richtingen die binnen de traditionele
literatuurgeschiedschrijving voor het tijdvak 1920 tot heden worden
onderscheiden. Periodiseren en categoriseren is echter niet
onproblematisch. Dit hangt immers altijd samen met specifieke
uitgangspunten en selectiecriteria. In deze cursus zal daarom tevens
aandacht worden besteed aan enkele vooronderstellingen van de
literatuurgeschiedschrijving zelf. Na het volgen van deze cursus is de
student in staat de gelezen teksten op basis van hun formele en
thematische kenmerken te typeren, tegen hun cultuurhistorische,
institutionele en maatschappelijke achtergrond te plaatsen en in verband
te brengen met een theoretisch begrip als 'poëtica'.

Course Content

De student verwerft tijdens deze cursus kennis van en inzicht in:
- enkele distinctieve formele en thematische kenmerken van een aantal
romans, verhalen en gedichten vanaf 1920;
- een aantal traditionele literair-historische concepten en hun
karakteristieken (‘modernisme’ en ‘postmodernisme’) afzonderlijk en in
onderlinge samenhang;
- een aantal tendensen in de literatuur van na 1945 (onder meer
‘vijftigers’, ‘naoorlogs proza’, ‘Revisor’, ‘postkoloniale en
interculturele literatuur’ en globalisering);
- de cultuurhistorische, maatschappelijke en institutionele
achtergronden die met deze tendensen in verband kunnen worden gebracht;
- de waarde c.q. bruikbaarheid van tendensen of concepten in de praktijk
van de hedendaagse literatuurgeschiedschrijving;
- een aantal wetenschappelijke beschouwingen over de specifieke
tendensen en/of de betreffende literaire teksten.

Teaching Methods

Leeslijst; zelfstudie. Bij aanvang van de cursus zal er een
introductiebijeenkomst worden belegd.

Method of Assessment

tentamen

Literature

wordt nader bekend gemaakt via Canvas

Target Audience

studenten van de schoolvakminor Nederlandse letterkunde

General Information

Course Code L_LABAALG002
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examiner prof. dr. J.H.C. Bel
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: