Human Geography I

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De wereld om ons heen verandert snel. Verschillende factoren werken
verschillend uit in verschillende gebieden. Sociaal- geografen
bestuderen ruimtelijke veranderingsprocessen en conflicten.
Eindtermen:
1. Studenten verwerven een geografisch wereldbeeld.
2. Studenten verwerven inzicht in een aantal geografische
vraagstukken op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en hun oorzaken.
3. Studenten maken kennis met geografische benaderingswijzen.
4. Studenten tonen toegepaste geografische kennis en vaardigheden in een
zelf ontwikkeld eindproduct (atlas).

Course Content

Het programma bestaat in totaal uit een tiental hoor-werkcolleges waarin
aandacht wordt besteed aan geografische thema’s op verschillende
ruimtelijke schaalniveaus. Belangrijke thema’s zijn:
conflicten, grenzen en migratie; megasteden en spookdorpen; ontwikkeling
en regionale ongelijkheid; globalisering en duurzaamheid.
Tevens staat er een geografische excursie op het programma.

Teaching Methods

Hoorcolleges 20 contacturen
Werkcolleges 20 contacturen
Excursie 6 contacturen
Tentamen 2 uur
Literatuurstudie 40 uur
Eindopdracht (atlas) uitwerken ca. 80 uur
Totaal ca. 168 uur (6 EC)

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen over de literatuur en de colleges (50%) en een
zelf ontworpen eindproduct (atlas) met analyse over een nader te bepalen
geografische
thematiek en regio (50%). Proeftentamen is beschikbaar en
beoordelingscriteria voor de atlas worden in het college uitgedeeld.
Beide onderdelen, toets en atlas moeten met een voldoende worden
afgerond.

Entry Requirements

Geen

Literature

1. P. Knox & S. Marston (6e of 7e) Human Geography, places
and regions in global context. LET OP: global edition!
Boston: Pearson.
2. Een selectie artikelen

Target Audience

Bachelor studenten Aarde & Economie en Aardwetenschappen. Dit
studieonderdeel is verplicht voor studenten die eerstegraads docent
aardrijkskunde willen worden.

Additional Information

Nadere informatie bij I. Pauw. Mail: i.pauw@vu.nl

Recommended background knowledge

Geen

General Information

Course Code AB_450099
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. A. Handelzalts
Examiner dr. A. Handelzalts
Teaching Staff drs. I. Pauw

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Computer lab, Excursion