Premaster statistiek Communicatiewetenschap

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van deze cursus ben je in staat om kwantitatieve data te
analyseren en te interpreteren op het niveau dat nodig is voor de Master
CW.

Meer specifiek ben je onder andere in staat om:
• Elementaire beschrijvende statistische technieken te
onderscheiden en de juiste techniek toe te passen gegeven de beschikbare
data in SPSS;
• Een elementaire tabel-elaboratie met behulp van
conditionele gemiddelden uit te voeren;
• Diverse statistische technieken te onderscheiden om
verschillen tussen groepen te testen (i.c. t-toets) en samenhangen
tussen variabelen te testen (i.c. correlatie- en regressieanalyse), en
de juiste toets toe te passen gegeven de geformuleerde hypothese;
• De genoemde toetsen toe te passen in SPSS op beschikbare
data;
• Een gegeven tabel met statistische gegevens te lezen en
een tabel kunnen construeren waarin over de toegepaste analyses wordt
gerapporteerd.

Course Content

Deze cursus biedt een inleiding tot de statistische methoden van
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Studenten ontwikkelen vaardigheden om
verzamelde kwantitatieve gegevens te beschrijven (descriptive
statistics) en hypothesen over variatie tussen groepen op statistische
generaliseerbaarheid te toetsen (inferential statistics). De onderwerpen
die in deze cursus aan bod komen zijn: univariate en bivariate
statistieken (centrale tendentie, spreiding, associatie en correlatie),
het opstellen en ‘lezen’ van tabellen over samenhangen tussen
variabelen, steekproevenverdelingen, het toetsen van hypothesen en
berekenen van betrouwbaarheidsintervallen (confidence intervals),
univariate en multivariate regressie (inclusief mediatie en moderatie),
en analyse van meetbetrouwbaarheid (reliability analysis) en validiteit
(factor analysis).

Teaching Methods

Zelfstudie, slidecasts, wekelijkse hoor/tutorial colleges

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (70%), drie deel toetsen (30 %).
De deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De herkansing is een
tentamen en bevat onderdelen (in de juiste verhouding) van het
schriftelijk tentamen en de deeltoetsen.

Literature

Verplicht: Agresti, A. & Franklin, C. (2013.) Statistics: the Art and
Science of Learning from Data. Pearson Education. 3e editie. Hieruit zal
een selectie van hoofdstukken gemaakt worden.

Aanbevolen:
Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot
(https://www.surfspot.nl). De opgaven uit het boek en de
practicumopgaven vereisen vaak het gebruik van SPSS. Het is altijd
mogelijk SPSS in de practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is
beperkt en er wordt vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te
gebruiken.

Target Audience

Premasterstudenten Communicatiewetenschap

Custom Course Registration

LET OP: Voor dit vak kun je niet zelf intekenen voor de practica, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. N.B. Je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

General Information

Course Code S_PMSCW
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 0
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. J.C. Muis
Examiner dr. J.C. Muis
Teaching Staff dr. J.C. Muis

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture, Practical*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.