Methodology and Applied Biostatistics III

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aan het eind van deze cursus dienen de studenten in staat te zijn om
zelfstandig verschillende onderdelen van kwantitatief
gezondheidswetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. In de
cursushandleiding zullen specifieke leerdoelen worden geformuleerd.

Course Content

De cursus is een vervolg op Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I
(470901) en -II (470907). Hierbij gaat het vooral om het toepassen van
de bij die cursussen opgedane kennis. De studenten zullen aan de hand
van een probleem en een beschikbare dataset een vraagstelling formuleren
en een analyseplan schrijven dat methodologisch verantwoord en praktisch
uitvoerbaar is, en een bijdrage levert aan de oplossing van het
probleem. Vervolgens zal de dataset geanalyseerd worden op een zodanige
wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. Deze
onderzoeksresultaten zullen zowel mondeling (individueel) als
schriftelijk (in twee- of drietallen) worden gerapporteerd. Tussentijds
voorzien de studenten elkaar van feedback (peer review, in twee- of
drietallen) ter ondersteuning en verbetering van de eigen- en andermans
eindproducten.
Deze cursus is een ultieme voorbereiding op de Master.

Teaching Methods

Onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges,
spreekuren en zelfstudie.
Aantal uren contactonderwijs: elke vrijdag hele dagen gedurende de
looptijd van de cursus en zelfstudie.

Method of Assessment

De mondelinge presentatie (30% van het eindcijfer; individueel), de
schriftelijke rapportage (40% van het eindcijfer; in drietallen) en de
peer review (30%; drietallen) dienen allen met minimaal een 5.50 te
worden beoordeeld om te slagen voor de cursus.

Entry Requirements

Studenten dienen de cursussen Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I
(AP_470901), en -II (AP_470907) uit de Premaster gevolgd te hebben.

Literature

L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis& M.P.A. Zeegers.
Leerboek Epidemiologie. Zevende herziene druk, 2016. Bohn Stafleu van
Loghum, Houten. ISBN-13: 9789036805612

J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek, 4e druk, 2016.
Reed Business Education, Amsterdam. ISBN-13: 9789036815338

Target Audience

Verplicht voor Premasters Health Sciences.

Additional Information

Docenten:
D. Nieboer en anderen

General Information

Course Code AP_1002
Credits 6 EC
Period P5+6
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator M.O. Kok
Examiner dr. T. Hoekstra
Teaching Staff D. Nieboer

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Study Group, Lecture, Computer lab*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: