Methodology and Applied Biostatistics II

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus is de student in staat met behulp van
statistische (regressie-)technieken een antwoord te krijgen op
gezondheidswetenschappelijke vragen.
Specifieke leerdoelen zijn dat de student:
• de theoretische achtergrond bij de in de cursus behandelde
statistische technieken/modellen moet kunnen uitleggen;
• gegeven (al dan niet zelf geformuleerde) onderzoeksvraag, het
epidemiologische onderzoeksdesign en de gemeten variabelen uit de
behandelde statistische technieken beredeneerd de best passende kan
kiezen,
• deze techniek(en) toe kan passen gebruik makend van het statistische
software programma SPSS,
• de resultaten van de ze analyse(s) op juiste wijze kan interpreteren,
• kritisch kan reflecteren op sterke en zwakke punten in het
onderzoeksdesign, de methode en de resultaten van (inclusief het eigen)
wetenschappelijk onderzoek, dit gericht op de wetenschappelijke hardheid
van getrokken conclusies en de toepasbaarheid van de
onderzoeksresultaten in de praktijk.

Course Content

De cursus is een vervolg op de cursus Methodologie en Toegepaste
Biostatistiek 1. In die cursus ligt de nadruk op de epidemiologische
principes en de achtergrond van statistische analyses, uitgewerkt voor
onderzoeksdesigns met één of twee steekproeven. Het beperkt aantal
statistische technieken dat daar is geïntroduceerd, wordt in deze cursus
uitgebreid waarbij met name aandacht is voor regressietechnieken. In de
cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• t-toetsen, variantie-analyse en enkelvoudige lineaire
regressie-analyse;
• chi-kwadraattoetsen en logistische regressie-analyse;
• Kaplan Meier analyses en Cox-regressie-analyse;
• multipele regressie-analyse, zowel lineair als logistisch, en zowel
associatie- als predictiemodellen. Daarin gaan de studenten zelfstandig
aan de hand van een geformuleerde onderzoeksvraag een gegevensbestand
analyseren met multiple regressie-technieken. Dit mondt uit in een
beknopte versie van een wetenschappelijk artikel, met een korte
inleiding, methodensectie en resultatensectie.

Teaching Methods

Hoorcolleges (ca. 15 uur)
Werkgroeponderwijs (ca. 18 uur)
Uitvoering opdracht (ca. 40 uur)
Responsiecolleges (ca. 7 uur)
Zelfstudie (ca. 80 uur)

Method of Assessment

Digitaal tentamen met
• open vragen over theorie en toepassing
• meerkeuzenvragen over vooral theorie
• opdrachten voor (beperkte) analyse van een of meer gegevensbestand(en)
De analyse-opdracht
Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten voor een
voldoende eindcijfer. De weging voor het eindcijfer is tentamen 75%,
opdracht 25%.

Entry Requirements

Studenten dienen de cursus Methodologie en Toegepaste Biostatistiek 1
(PreMsc, AP_470901) gevolgd te hebben.

Literature

L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis& M.P.A. Zeegers.
Leerboek Epidemiologie. Zevende herziene druk, 2016. Bohn Stafleu van
Loghum, Houten. ISBN-13: 9789036805612.

J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek, 4e druk, 2016.
Reed Business Education, Amsterdam. ISBN-13: 9789036815338.

Target Audience

Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen

Additional Information

Docent(en):
Paul Vos, Dagmar Nieboer, en anderen

General Information

Course Code AP_470907
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator drs. P. Vos
Examiner drs. P. Vos
Teaching Staff D. Nieboer
drs. P. Vos

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Computer lab, Other
Target audiences

This course is also available as: