Holocaust and Genocide

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1) De studenten verwerven kennis over het concept genocide aan de hand
van overeenkomsten en verschillen tussen de Joodse, Armeense,
Cambodjaanse en Rwandese genocide, waarbij de Holocaust centraal staat,
als degene die het meest breed en diepgaand onderzocht is. 2) De
studenten leren de belangrijkste benaderingen, theorieën en concepten
kennen die in de historiografie van de Holocaust gehanteerd worden. 3)
Zij krijgen inzicht in de wijze waarop de herinnering aan de Holocaust
en andere genocides wordt overgedragen en hoe de post-genocidale
samenleving met haar verleden omgaat. 4) De studenten leren geschreven
en mondelinge getuigenissen kritisch te analyseren en krijgen kennis
over de voortgaande discussie over de waarde van getuigenissen als
historische bron. 5) De studenten leren onderzoek te doen in
verschillende archieven en leren hoe ze verschillende bronnen kunnen
evalueren en combineren om tot een goed beeld van een gebeurtenis te
komen. 6) De studenten leren schriftelijk en mondeling verslag doen van
onderzoek dat individueel of in groepsverband is uitgevoerd.

Course Content

In dit college in periode 4 staat de Holocaust en de doorwerking ervan
in de westerse cultuur, in o.a. literatuur, film en monumenten centraal.
Speciale aandacht gaat uit naar de rol van getuigenissen in de
herinnering en de geschiedschrijving. Daarbij komen ook de geschiedenis
en nasleep van andere genocides aan de orde, en de verschillen en
overeenkomsten daartussen.

Teaching Methods

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd: inleidende hoorcolleges,
werkcolleges, excursies. Studenten maken kennis met verschillende
soorten archieven en oefenen hun vaardigheid in het doen van individueel
en groepsonderzoek, in mondeling presenteren en in het schrijven van een
paper. Er zijn zes contacturen per week. Aanwezigheid is verplicht (75
%).

Method of Assessment

Er is een schriftelijk tentamen na vijf weken dat voor 40 % van het
eindcijfer meetelt. Een responsepaper (10 %) en twee mondelinge
presentaties van ieder 10 % zijn gespreid over het de duur van het
college. Het eindpaper van 2000 woorden telt voor 30 %.

Literature

Als verplichte literatuur worden delen opgegeven uit Saul Friedländer,
Nazi Germany and the Jews 1933-1945.
(Abridged by Orna Kenan), New York etc.: Harper Perennial, 2009 (of de
Nederlandse vertaling: Nazi Duitsland en de Joden, 1933-1945 verkorte
editie. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2009).
Delen van Doris Bergen, War and Genocide: a concise history of the
Holocaust (Lanham, etc., Rowman & Littlefield, 2016)
Elie Wiesel, Nacht (Amsterdam: Meulenhoff, 2006, of andere editie)
Hoofdstukken uit Primo Levi, Is dit een mens (Amsterdam: Meulenhoff,
2010, of andere editie)
Losse artikelen, t.z.t. nader aangegeven op Canvas.

Target Audience

Tweedejaars Geschiedenisstudenten

Recommended background knowledge

Beknopt overzicht van de Holocaust is te vinden bij Wichert ten Have en
Maria van Haperen,'De Holocaust, 1933-1941-1945' in Barbara Boender en
Wichert ten Have (red.), De Holocaust en andere genociden. Een inleiding
(Amsterdam University Press, 2012), 15-43. Zie
https://www.niod.nl/nl/de-holocaust-en-andere-genociden/de-holocaust-193

General Information

Course Code L_GCBAGES219
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. G. Siertsema
Examiner dr. G. Siertsema
Teaching Staff dr. D.G. Hondius
dr. G. Siertsema

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: