SG_algemeen

Minor Orthopedagogen in de Klinische Praktijk

2018-2019
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Orthopedagogen zijn belangrijke professionals voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de klinische praktijk. Het klinische werk - in zowel diagnostiek, indicatie , ondersteuning en behandeling - is vooral gericht op vragen en behoeften van kinderen, ouders, andere professionals in een specifieke sociale context. Dat vraagt een voortdurend switchen van:

  • algemeen methodisch naar klinisch specifiek (hoe is dat voor dit cliëntsysteem) en omgekeerd 
  • van evidence-based naar practice-based en omgekeerd 
  • van abstract naar concreet en omgekeerd. 

In deze minor verdiepen de studenten zich in kennis en inzichten die orthopedagogen in de klinische praktijk, en dan vooral in de jeugdhulp en gehandicaptenzorg,  nodig hebben. Studenten leren tevens om de kennis en inzichten te gebruiken in orthopedagogische hulpverlening in diagnostiek, doelen opstellen, interventies en werkwijzen, evalueren en in het vormen van kritisch-normatieve oordelen over de hulpverlening. Met hun inzichten en analytische vaardigheden zijn zij tevens in staat om een bijdrage te leveren aan (debatten over) de vormgeving van de hulpverlening.

Info

Language Dutch
Credits 30 EC
Start date 01-09-2018
Faculty
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.
Minor Orthopedagogen in de Klinische Praktijk
Description
Orthopedagogen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling,
realisatie en evaluatie van de klinische praktijk. Zij werken daarbij
vooral klinisch in die zin dat zij vooral gericht zijn op de problemen
en behoeften van individuele client(systemen). Dat vraagt een
voortdurend switchen van:
• algemeen methodisch naar klinisch specifiek (hoe is dat voor
dit cliëntsysteem) en omgekeerd
• van evidence based naar practice based en omgekeerd
• van abstract naar concreet en omgekeerd.

In deze minor verdiepen de studenten zich in kennis en inzichten die
orthopedagogen in de klinische praktijk nodig hebben en leren zij om de
kennis en inzichten te gebruiken in het vormen van kritisch-normatieve
oordelen over de orthopedagogische hulpverlening in het bijzonder over
doelen, methoden, inhouden en vooronderstellingen. Met hun inzichten en
analytische vaardigheden zijn zij in staat om een bijdrage te leveren
aan (debatten over) de vormgeving van de hulpverlening.

De minor kan gebruikt als individuele profilerings- en keuzeruimte en
biedt de mogelijkheid om eigen ambities en kwaliteiten in het kader van
je verdere loopbaan en ontwikkeling nader te exploreren. Tegelijkertijd
kan de student met het volgen van deze minor voldoen aan registratie-
eisen van de NVO (10 ec diagnostiek , 12 ec interventie en 2 ec
werkveldkennis)

Deze minor staat open voor studenten Psychologie, Pedagogische
wetenschappen en Criminologie.

Heb je vragen over de minor? Stuur een email naar studiekeuze.fgb@vu.nl
Course Name Period Credits Code
Diagnostiek voor de Klinische Praktijk,Kinderen en Adolescenten P1 6EC P_BDKPKO
Ontwikkeling en Psychopathologie P1 6EC P_BONTPSP
Kinderen en Nieuwe Media P2 6EC P_BKNWMED
Risicotaxatie P2 6EC P_BRISICO
Jeugdhulp en Gehandicaptenzorg P2+3 6EC P_BJEGEZ