Geomorfologie A

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van kennis en inzicht met betrekking tot verwering, erosie
en andere landschapsvormende processen, met de nadruk op semi-aride
gebieden. Het vak bereidt voor op het eerstejaarsveldwerk in Spanje. Dit
gebied wordt gekenmerkt door een geplooide en verbreken ondergrond,
bestaande uit vooral carbonaatgesteenten. Strukturele en lithologische
invloeden op morfologie komen dan ook aan bod.

Inhoud vak

Landschappen zijn een resultaat van de interactie tussen opbouw en
samenstelling van de ondergrond, tektoniek, exogene processen
gerelateerd aan klimaat (inc. bodemvorming), en recentelijk ook de mens.
In dit vak wordt ingegaan op een aantal belangrijke landschapstypen en
landschapsvormende processen, gericht op het eerstejaars veldwerk in
Spanje. Aan bod komen: verweringsprocessen, karst, hellingprocessen,
massabeweging (rock fall, mud flows), fluviatiele processen
(pedimentatie, fluviatiele puinwaaiers), het verband tussen structuur en
relief, en de effecten van veranderend landgebruik.
De cursus bestaat uit hoorcolleges en practika.
Tijdens de praktika wordt geoefend met het maken van morfologische
kaarten en interpretaties.

Onderwijsvorm

contacturen: 5 x 1.5 uur Hoorcollege; 8 x 2 uur Werkcollege

Toetsvorm

schriftelijke tentamen (50%) en practicumopdrachten (50%)

Vereiste voorkennis

Systeem Aarde

Literatuur

Huggett, R.J., 4th ed. Fundamentals of Geomorphology

Doelgroep

eerstejaars studenten Aardwetenschappen

Algemene informatie

Vakcode AB_1063
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. R.T. van Balen
Examinator prof. dr. R.T. van Balen
Docenten prof. dr. R.T. van Balen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: