Natuur, leven en techniek

2018-2019

Doel vak

Het doel en de eindtermen van de cursus zijn:
• het inzichtelijk maken dat bepaalde elementaire kennis op het gebied
van scheikunde en natuurkunde noodzakelijk is voor Aarde en economie;
• het verkrijgen van gerichte fundamentele kennis, basisprincipes en
wetmatigheden, die dienen als basis voor andere cursussen;
• door het oefenen met berekeningen de opgedane kennis toepassen en
testen

Inhoud vak

Voor de opleiding Aarde en Economie is basiskennis van scheikunde en
natuurkunde vereist. In het vak Natuur, Leven en Techniek worden
fundamentele concepten van scheikunde (NLT deel 1) behandeld en komen de
volgende onderwerpen aan bod: Atoombouw, Periodiek Systeem, Chemische
bindingen, Zuren, Basen en Zouten, Chemische evenwichten en
evenwichtsconstante, Hydrolyse, Dissociatie, pH, Chemisch rekenen;
oplosbaarheid en oplosbaarheidproduct, Waterige oplossingen.
In deel 2 (natuurkunde) van NLT worden fundamentele concepten van
natuurkunde behandeld en komen de volgende onderwerpen aan bod:
Beweging en Kracht (Newton); Behoud van Momentum en Energie; Materie;
Temperatuur en Warmte; Golven en Trillingen; Elektriciteit en
Magnetisme, Elektromagnetische golven; Licht, inclusief de kwantum aard
van licht; Reflectie, Refractie en Dispersie.
Het gaat niet alleen om het weten, maar ook om inzicht in de leerstof en
dus wordt er voldoende tijd ingeruimd voor het maken van opgaven. De
opzet is dat de student zich de theorie en concepten eigen maakt door
het maken van oefenopgaven tijdens de cursus. Bovendien zullen er
voorbeelden worden behandeld die afkomstig zijn uit de
Aardwetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en oefenopgaven. Totaal aantal contacturen
(inclusief werkcolleges): 58,65

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, natuurkunde (50%) en scheikunde (50%)
De gehele leerstof wordt in een keer schriftelijk getentamineerd,
waarbij de verdeling natuurkunde/scheikunde 50/50 is. Dit geldt ook voor
de herkansing.

Vereiste voorkennis

3-vwo natuur- en scheikunde. Iedere voorbereiding met vwo-natuur- en
scheikundekennis werkt in het voordeel van de student.

Literatuur

Wordt bekendgemaakt bij aanvang van het vak

Doelgroep

De eerstejaars studenten van de opleiding Aarde en Economie

Algemene informatie

Vakcode AB_1067
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. S.H. Brandsma
Examinator dr. S.H. Brandsma
Docenten prof. dr. M.H. Lamoree
dr. S.H. Brandsma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: