Veldwerk Aarde en Economie

2018-2019

Doel vak

De student leert een gebiedsstudie doen op basis van (geologisch)
kaartmateriaal, CBS-data en bronnenonderzoek.
De student maakt kennis met diverse veldwerktechnieken die belangrijk
zijn voor het domein Aarde en economie.
De student leert kennis uit het de eerstejaars vakken en aangeleerde
technieken toepassen in zijn/haar eigen onderzoek.
De student een eigen onderzoek met hoofdvraag, deelvragen, methoden en
een planning opzetten op basis van voorstudie in literatuur
(voornamelijk online bronnen).
De student leert een onderzoeksplan uitvoeren en bijstellen en
veldgegevens verwerken tot zinvol weergegeven resultaten voor het eigen
onderzoek.

Inhoud vak

Inhoudelijk is het veldwerk op te delen in drie delen: het maken van een
gebiedsanalyse, een kennismaking
met veldtechnieken en de toepassing van deze veldtechnieken op een
zelfstandig te onderzoeken praktijkcasus in Zuid-Limburg.

De voorbereidingsperiode van 4 weken bestaat met name uit opdrachten als
een economisch profiel, een voorzet voor een lithostratigrafisch
profiel, interviewtechnieken, het maken, afnemen en
verwerken van een enquête, etc. Daarnaast wordt een veldplan voor het
eigen onderzoek gemaakt op basis van een gebiedsstudie, een
bronnenstudie, een doelstelling met deelvragen, een methodenbeschrijving
en een planning.

Het velddeel bestaat uit twee weken. De eerste week bestaat uit het
verzamelen van informatie voor
het afmaken van het lithostratigrafisch profiel voor de gebiedsstudie en
de afname van een enquete die hoort bij het eigen onderzoek. In de
tweede week wordt het zelfstandig onderzoek uitgevoerd in tweetallen,
welke per vijf of zes in een cluster zijn
ingedeeld en daarbij op elkaars belangen in moeten spelen bij het maken
van een advies aan de provincie Limburg. De laatste velddag betreft een
afsluitende en relativerende excursie.

Onderwijsvorm

Totaal 9 ec (248 sbu). Gebiedsstudie (32 sbu), aanleren veldtechnieken
(60 sbu), veldonderzoeksvoorbereiding (56 sbu), excursies (32 sbu),
veldwerk (uitvoeren van eigen veldwerkplanning, 40 sbu),
gegevensverwerking eigen onderzoek (in het veld, 28 sbu). De avonden in
het veld worden gebruikt om veldgegevens uit te werken tot resultaten
(‘hapklare brokken’) voor het schrijven van het eindverslag in het vak
Verslag veldwerk Aarde en economie (AB_450216, 3 ec).

Toetsvorm

Ingeleverde producten gebiedsstudie en oefening veldwerktechnieken
(40%), veldplan (30%) en uitvoering en verwerking
eigen veldonderzoek (30%). Verhouding onderdelen is aangegeven in de
studiewijzer op Canvas.

Vereiste voorkennis

Minimaal 24 ec uit de eerstejaarsvakken Aarde en economie op peildatum
15 april, mits tentamens en hertentamens van tot en met periode 4 zijn
meegeteld. Uitslagen uit periode 5 tellen niet mee voor deze 24 ec.

Literatuur

Enige uitgedeelde papers, kaartmateriaal, oefenmateriaal, collegeslides,
zelfgezochte bronnen voor het eigen onderzoek

Doelgroep

Eerstejaars studenten BSc Aarde en economie

Overige informatie

Deelname aan de werkcolleges is onontbeerlijk en derhalve verplicht. Zie
voor uitgebreide informatie: Canvassite Veldwerk aarde en
economie. Bij meermalig verzuim zonder geldige reden en persoonlijke (!)
melding
vooraf bij de vakcoordinator wordt verdere deelname aan het vak je
ontzegd.

De eigen bijdrage voor deze cursus bedraagt 350 euro (=55% van de
werkelijke kosten voor onderdak, ontbijt met lunchpakket en diners,
busvervoer tijdens excursies, fietshuur tijdens zelstandig onderzoek en
enquete in Limburg. Dit bedrag dient voorafgaand aan het vak (voor 17
april) te worden betaald via pin op een aangegeven moment, tezamen met
de eigen bijdrage voor de
andere excursies en veldwerken in het eerste jaar (totaal, inclusief
Veldwerk A&E, 550 euro).

Aanbevolen voorkennis: alle vakken die voorafgaan aan dit vak in het
eerste jaar Aarde en economie.

Docenten:
Dr. M.P. Bokhorst, dr. F.R. Bruinsma, dr. M.B.M. Lankhuizen, T. Haer
Msc, W. Verhagen MSc, wijzigingen/aanvullingen voorbehouden.

Afwijkende intekenprocedure

Inschrijven op de reguliere manier, uiterlijk vier weken vantevoren. Rond 15 april wordt het puntenaantal gecontroleerd mits alle gegevens binnen zijn. Op het aangegeven pinmoment (rond 15 april) moet de eigen bijdrage voor alle veldwerken van het eerste jaar betaald zijn. Wanneer niet aan beide eisen voldaan is, is deelname aan het vak niet mogelijk. Na de startdag kan niet meer ingehaakt worden op een later tijdstip.

Aanbevolen voorkennis

Alle vakken die voorafgaan aan dit vak in het eerste jaar Aarde en
economie.

Algemene informatie

Vakcode AB_1069
Studiepunten 9 EC
Periode P5+6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. Bokhorst
Examinator dr. M.P. Bokhorst
Docenten dr. M.B.M. Lankhuizen MSc
dr. M.P. Bokhorst

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Veldwerk, Computerpracticum