Verslag veldproject jaar 2 - Aardoppervlak

2018-2019

Doel vak

Leren uitwerken en vastleggen van de veldwerkgegevens in
kaarten, profielen en een verslag in de daarvoor beschikbare tijd.

Inhoud vak

Uitwerking van studieonderdeel AB_1079 (Veldproject Aardoppervlak) en
het schrijven van het eindverslag, waarin opgenomen de profielen en de
kaarten.

Onderwijsvorm

Begeleide verslaglegging en inleidende colleges in de maand volgend
op het desbetreffende veldwerk. Het conceptverslag wordt voorzien van
commentaar (feedback) en ter verbetering aan de student teruggeven. Over
de verdere
afwerking wordt dan een afspraak gemaakt. Uiterlijk 1 juli moet het
definitieve verslag worden ingeleverd. Wie geen verslag heeft ingeleverd
kan niet meer rekenen op tijdige beoordeling en registratie van het
verslag.

Toetsvorm

Beoordeling van het concept en het definitieve verslag. Studenten wordt
erop gewezen dat een voldoende beoordeling van het verslag uiterlijk 1
maart een voorwaarde is voor toelating tot de derdejaars Bachelorthesis
(AB_1096).

Vereiste voorkennis

Veldproject Aardoppervlak (AB_1079)

Literatuur

veldwerkgids, presentaties (Canvas)

Doelgroep

2e jaars BSc-studenten Aardwetenschappen, richting Aardoppervlak

Algemene informatie

Vakcode AB_1075
Studiepunten 3 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Kasse
Examinator dr. C. Kasse
Docenten dr. C. Kasse

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Werkgroep