Verslag veldproject jaar 2 - Geologie en Geochemie

2018-2019

Doel vak

De cursusdoelen van de verslaglegging van het tweedejaars bachelor
veldwerk zijn gekoppeld aan de cursusdoelen van het tweedejaars bachelor
veldwerk (cursus AB_1083). De cursusdoelen van het veldwerk zijn
het verkrijgen van inzicht in de geologische ruimte en tijd dimensies en
het leren onderzoek doen aan de geologische werkelijkheid. Met name de
complexiteit van de stratigrafie en structurele geologie maken het
studiegebied in de Sierra de Albarracín uniek en uitdagend voor
studenten. Het einddoel van het veldwerk is dat de studenten de
stratigrafische en structurele ontwikkeling van het gebied reconstrueren
aan de hand van eigen waarnemingen. In deze cursus leren de studenten
hier schriftelijk over te rapporten. Daarnaast wordt relevante
wetenschappelijke literatuur gezocht, en worden eigen
waarnemingen met de literatuur worden geïntegreerd. De cursusdoelen
bouwen voort op de cursusdoelen van het veldwerk. Na afloop van deze
cursus zijn studenten in staat om:
• veldgegevens die zijn verzameld tijdens cursus (AB_1083) te verwerken
in een beknopt wetenschappelijk verslag.
• het zoeken en selecteren van relevante wetenschappelijke literatuur en
hieraan correct refereren in het verslag.
• het integreren van literatuur met eigen data en interpretaties en
het beantwoorden van een geologische onderzoeksvraag, bijvoorbeeld: hoe
zijn de Paleozoïsche vensters in Spanje ontstaan?

Inhoud vak

De studenten schrijven zelfstandig een verslag. Hierin wordt een
geologische onderzoeksvraag beantwoord, bijvoorbeeld hoe zijn de
Paleozoïsche vensters in Spanje ontstaan? Studenten mogen ook een andere
onderzoeksvraag kiezen. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen
data/observaties enerzijds, en interpretaties en conclusies anderzijds.
De interpretaties en conclusies dienen in overeenstemming te zijn met de
verzamelde data en/of observaties. Studenten passen een zoekstrategie
toe voor het vinden van relevante wetenschappelijke literatuur.
Relevante informatie voor de geologische onderzoeksvraag wordt door de
studenten zelf uit wetenschappelijke literatuur gehaald. Informatie uit
de literatuur wordt gecombineerd met de zelf vergaarde veldgegevens om
de door de student gedefinieerde geologische onderzoeksvraag te
beantwoorden. Er wordt op correcte wijze gerefereerd naar de gebruikte
literatuur. Het wetenschappelijk verslag wordt in het Nederlands
geschreven.

Onderwijsvorm

Voorafgaand aan de verslaglegging wordt één hoorcollege gegeven
gecombineerd met een practicum. literatuur zoeken en verwerkend
(Endnote). Er
is vier keer een spreekuur voor vragen over het verslag en de eerste
(volledige) versie van het verslag wordt eenmalig van uitgebreid
commentaar voorzien.

Toetsvorm

Het eindproduct (het verslag) wordt beoordeeld op inzicht en uitvoering.
Het verslag bestaat uit de onderdelen Titelpagina + inhoudsopgave (2.5),
Samenvatting (10), Inleiding (5), Structuur (30), Geodynamische
Ontwikkeling (30), Conclusie (12.5), Referenties + bijlagen (10). Tussen
haakjes is het maximum aantal te scoren punten per onderdeel gegeven. De
beoordelingscriteria voor de verschillende onderdelen worden uitgebreid
beschreven in de studiehandleiding. De onderdelen "Structuur" en
"Geodynamische Ontwikkeling" moeten met minimaal een 6 (18 punten)
worden beoordeeld om te slagen voor deze cursus.

Vereiste voorkennis

Veldproject Vaste Aarde AB_1083 is afgerond met een voldoende.

Literatuur

Gibbons, W. and Moreno, T., 2002. The Geology of Spain. The Geological
Society of London. 649p. DOI 10.1144/GOSPP. De hoofdstukken 4
(Ordovician), 5 (Silurian) and 6 (Devonian) zijn het meest relevant voor
deze cursus. Daarnaast wordt tijdens deze cursus door studenten zelf
relevante wetenschappelijke literatuur opgezocht.

Doelgroep

Tweedejaars studenten die de richting "Geologie en Geochemie" hebben
gekozen.

Overige informatie

Voor het inleveren van het verslag gelden deadlines. De data van deze
deadlines worden via Canvas en de presentaties medegedeeld. Het
missen van de herkansing-deadline (1.10.2019) houdt in dat het verslag
het volgend
college jaar (juni 2020) pas wordt nagekeken.

Aanbevolen voorkennis

De cursussen Structurele geologie A (AB_1121) en Structurele geologie B
(AB_1080) worden ten zeerste aangeraden.

Algemene informatie

Vakcode AB_1103
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. K.F. Kuiper
Examinator prof. dr. K.F. Kuiper
Docenten prof. dr. K.F. Kuiper
dr. R.J.G. Kaandorp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Werkgroep