Gezondheid, zorg en wetenschap

2018-2019

Doel vak

Leerdoelen:
- De student kan de verschillende definities van gezondheid beschrijven.
- De student begrijpt hoe die verschillende perspectieven
doorwerken in het nadenken over zorg en wetenschap
- De student wordt zich bewust van het belang van kwaliteit,
toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg
- De student kan uitleggen hoe het Nederlands zorgstelsel zich heeft
ontwikkeld over de tijd, functioneert en bijdraagt aan de gezondheid van
de Nederlandse bevolking en hoe het zich in de toekomst moet ontwikkelen
om de uitdagingen op het gebied van gezondheid het hoofd te bieden.
- De student kan beschrijven hoe in het verleden wetenschap heeft
bijgedragen aan de ontwikkelingen in de zorg en de rol die
wetenschappeliijk onderzoek in de toekomst kan bijdragen
- De student kan de kerntaken, uitvoering en organisatie en de wet- en
regelgeving rondom de (publieke) gezondheidszorg definiëren en
interpreteren en begrijpt de rol van programma’s ter bevordering van de
publieke gezondheid in Nederland.
- De student kan uitleggen hoe in Nederland de zorgkosten zich
ontwikkeld hebben, de basisstructuur van de financiering van de zorg
beschrijven en uitleggen hoe zorgverzekeraars, patiënten en
zorgverleners gezamenlijk zorgkeuzes beïnvloeden.
- De student kan de belangrijkste stakeholders (adviesorganen,
toezichthouders en uitvoerende instanties) op het gebied van
zorgbeleid identificeren, begrijpt hoe de beleidsvorming wordt beïnvloed
door deze stakeholders.
- De student kan aangeven hoe de kwaliteit van, en het toezicht op
de zorg wordt gewaarborgd vanuit een juridisch perspectief.
- De student kan in een afgebakende situatie een fictief
beleidsprobleemanalyseren en structureren om via onderhandelingen tot
een gemotiveerde en gedeelde oplossing voor dit probleem te komen.
- De student identificeert één uitdaging voor de volksgezondheid van
Amsterdam en oefent hierbij een aantal academische vaardigheden zoals:
• een stakeholdersanalyse uitvoeren
• een projectvoorstel schrijven met gebruik van kennis uit de
literatuur
• een idee overtuigend pitchen

Inhoud vak

Als gezondheidswetenschapper werk je op het snijvlak van de
gezondheidszorg en wetenschap. Gezamenlijk zoek je naar
oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van gezondheid, de
gezondheidszorg en
samenleving. Om goed te kunnen opereren in deze complexe omgeving, moet
je kennis hebben van:
• het begrip gezondheid in perspectief plaatsen; door verschillende
mensen wordt dit verschillend begrepen.
* de gezondheid van de Nederlandse bevolking en de belangrijkste
determinanten van gezondheid.
* gezondheidsrecht en het recht op Gezondheidszorg en
zelfbeschikking
* de publieke gezondheidszorg en de gemeentelijke en landelijke
organisatie hiervan
• de werking van het zorgstelsel in Nederland; de organisatie, de
financiering
• de werking en de prestaties van de Nederlandse Gezondheidszorg
• de rol van wetenschappelijke kennis in de organisatie en de uitvoering
van de zorg
In deze cursus gaan we samen naar de bovengenoemde aspecten kijken. Om
jullie een kijkje te geven in de keuken van de gezondheidswetenschapper,
komen ook een aantal gastdocenten spreken die werkzaam zijn in de
praktijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges 36 uur
Werkgroepen 24 uur
Simulatie 6 uur
Tentamen 2 uur
Zelfstudie 92 uur

Om de cursus met een voldoende te kunnen afsluiten is aanwezigheid bij
de werkgroepen verplicht.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen 50%
GGD-voorstel 40%
Pitch 5 %
Reflectie op Simulatie 5 %

Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Literatuur

Boek Johan P. Mackenbach en Karien Stronks, Volksgezondheid en
Gezondheidszorg, 8ste herziene druk
Engberts en Kalkman-Bogerd, Leerboek Gezondheidsrecht, 3e druk
Aanvullend studiemateriaal via Canvas

Doelgroep

Eerstejaars studenten Gezondheidswetenschappen
Tweedejaars Life Style Informatics

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1123
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Donker
Examinator dr. M.H. Donker
Docenten R.J. Bense MSc
drs. E.S. van der Heiden
R.A. Snijder MSc
dr. mr. B.J.M. Frederiks
dr. M.H. Donker
M.O. Kok
prof. dr. M.C. de Bruijne

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Overig*, Hoorcollege, Bijeenkomst*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: