Inleiding economie II

2018-2019

Doel vak

Het doel van het vak is om als econoom te leren nadenken over het gedrag
van consumenten, producenten en de overheid in relatie tot belangrijke
thema’s in de studie Aarde en Economie, zoals de uitputting van
natuurlijke hulpbronnen en de (on)mogelijkheid om succesvol beleid te
voeren rond het tegengaan van global warming. Je verdiept je
theoretische kennis over optimaliseringsprocessen en leert de
basisprincipes van speltheorie. Na afloop van dit vak kan je de volgende
onderwerpen economisch en wiskundig analyseren:
• Consumptiegedrag van consumenten die hun nut maximaliseren onder een
budgetrestrictie;
• De rol van tijd en onzekerheid op het keuzegedrag van consumenten,
producenten en overheid;
• De optimale timing van de winning van eindige en vernieuwbare
hulpbronnen;
• De (on)mogelijkheden van het tegengaan van global warming.

Inhoud vak

Deze cursus biedt een uitbreiding een verdieping van het vak Inleiding
Economie I. We bestuderen de micro-economische fundamenten van het
gedrag van consumenten, producenten en de overheid. We passen dit toe op
belangrijke thema’s in de studie Aarde en Economie, zoals de uitputting
van natuurlijke hulpbronnen en de (on)mogelijkheid om succesvol beleid
te voeren rond het tegengaan van global warming. Daarbij ligt de nadruk
op de rol van tijd, onzekerheid en strategische interactie tussen
economische actoren

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit verschillende soorten colleges, waarin altijd op
interactieve wijze de stof geïntroduceerd wordt en waarin geoefend wordt
met opgaven. Bij het introduceren van de stof zal de nadruk liggen op
het inzichtelijk maken van de belangrijkste theoretische concepten en
resultaten uit de verplichte literatuur, en worden deze theoretische
inzichten in een empirische context geplaatst. Het van tevoren
bestuderen van de relevante literatuur is van groot belang. Je oefent in
de colleges en thuis met opgaven, waarmee we je uitdagen om zelf actief
en kritisch met de theoretische inzichten aan de slag te gaan. Naast
plenaire besprekingen van de gemaakte opdrachten zal er in de colleges
ook ruimte zijn om individueel aan opdrachten te werken en specifieke
vragen aan docenten te stellen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen . Je kunt een cijfer krijgen voor
de wekelijkse opdrachten. Daartoe dien je wekelijks een opdracht te
maken (in groepjes van 2 studenten). Het gemiddelde cijfer voor de vijf
best gemakte opdrachten kan voor 20% meetellen bij het tentamen, wanneer
dit cijfer hoger is dan het cijfer dat is behaald voor het tentamen en
de score van het tentamen tenminste een 5,0 is.

Vereiste voorkennis

Inleiding Economie I en wiskunde

Literatuur

• The CORE Team, Economics for a Changing World, Oxford University
Press, 2017
• Robert Frank and Edward Cartwright, Microeconomic and Behaviour,
Mcgraw-Hill Education, 2016, 2e editie.

Doelgroep

1e-jaars studenten Aarde en Economie

Aanbevolen voorkennis

Wiskundige bagage, (met name optimaliseren onder randvoorwaarden),
elementaire kennis micro economie.

Algemene informatie

Vakcode AB_1152
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.G. Lijesen
Examinator dr. M.G. Lijesen
Docenten dr. G.C. van der Meijden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: