Capita Selecta 1: Mijlpalen in de Bètawetenschappen

2018-2019

Doel vak

Doel van de cursus is om studenten kennis te laten maken met het
wetenschappelijke proces, te laten verkennen hoe wetenschapsbeoefening
eruitziet, en te laten verkennen hoe ontdekkingen en vooruitgang in de
bètawetenschappen tot stand zijn gekomen.
Leerdoelen van de cursus.
Na afloop van de cursus kan de student:
- verschillende aspecten binnen wetenschappelijk onderzoek benoemen
- een aantal belangrijke mijlpalen in de bètawetenschappen benoemen
- argumentatieve vaardigheden toepassen in een debat
- ideeën en standpunten schriftelijk en mondeling overbrengen op anderen
- op basis van achtergronddocumenten een reconstructie maken van het
wetenschappelijke proces, dit in perspectief plaatsen en hierover een
eigen, onderbouwd, oordeel formuleren in een essay.

Inhoud vak

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan methodische en wijsgerige
vragen, vanuit de historie en het meer recente verleden. Hierbij worden
belangrijke ontwikkelingen in de bètawetenschappen behandeld.
In de werkcolleges gaan studenten verder verkennen hoe
wetenschapsbeoefening eruit ziet, hoe de wetenschappelijke praktijk
werkt en hoe dat heeft geleid tot uitvindingen en ontdekkingen.
Studenten kiezen uit onderwerpen om in groepjes van 3-4 studenten verder
uit te werken. Dit doen ze door literatuuronderzoek en discussie met
elkaar. Hierbij reflecteren studenten op de uitvoering van het
wetenschappelijk onderzoek van verschillende onderzoekers in het domein
van de bètawetenschappen, en brengen zij informatie, ideeën en
standpunten schriftelijk en mondeling over op anderen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Werkgroepbijeenkomsten (aanwezigheid verplicht)
Groepsopdrachten
Zelfstudie

Toetsvorm

-Schriftelijk tentamen, dit telt voor 50% mee in het eindcijfer.
-Actieve deelname aan werkgroepen, dit telt voor 25% mee in het
eindcijfer.
-Essay, dit telt voor 25% mee in het eindcijfer.
Voorwaarden voor een voldoende als eindcijfer zijn: minimaal een 5,5
voor zowel het schriftelijk tentamen als het essay, en actieve deelname
aan de werkgroepen.

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van een syllabus met geselecteerde teksten en
handleidingen, beschikbaar via Canvas.

Doelgroep

Verplichte cursus voor eerstejaars B Biologie

Algemene informatie

Vakcode AB_1237
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. F.J. Bruggeman
Examinator prof. dr. F.J. Bruggeman
Docenten drs. N.J.G. Kloosterboer MPhil
A. Jessen MSc
prof. dr. F.J. Bruggeman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: