Biochemisch labonderzoek

2018-2019

Doel vak

De student kan
Literatuur opzoeken, interpreteren en samenvatten;
Een onderzoeksvraag en hypothese bedenken en formuleren;
Een proefopzet plannen en organiseren;
Een proef uitvoeren en documenteren;
Problemen identificeren, oplossen en de proefopzet aanpassen;
Resultaten documenteren en schriftelijk en mondeling verslagleggen;
Resultaten bediscussiëren in groepsverband;
Een onderzoeksverslag schrijven.

Inhoud vak

De cursus beoogt aan de hand van vraagstellingen uit de
onderzoekspraktijk de student inzicht te geven in het laboratoriumwerk.
Literatuur over thema’s uit het veld van de ademhaling wordt opgezocht
en bestudeerd. Daaruit destilleert de student eigen onderzoeksvragen en
ontwerpt een passende proefopzet, die hij vervolgens uitvoert.
Verzamelde resultaten worden in de groep bediscussieerd en uiteindelijk
in een onderzoeksverslag vastgelegd. Het praktische werk wordt begeleid
en ondersteund door een aantal hoor- en werkcolleges.

Onderwijsvorm

18 uur groepswerk
18 uur praktisch werk
12 uur werkgroepen
10 uur hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Eindverslag
Opmerking: Mocht een onvoldoende behaald worden, dan kan het verslag in
deze periode herschreven worden, maar het eindcijfer kan dan niet hoger
worden dan een zes.

Vereiste voorkennis

Biochemie (Biochemistry)

Literatuur

Syllabus
Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry

Doelgroep

Keuzevak voor eerstejaars BSc Biologie

Overige informatie

Aan deze cursus kunnen maximaal 25 studenten deelnemen.
Voor de werkcolleges, werkgroepen en practica is aanwezigheid verplicht.
Tijdens de laboratoriumpractica is het dragen van een labjas verplicht.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

Algemene informatie

Vakcode AB_1244
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. H. Lill
Examinator prof. H. Lill
Docenten dr. ir. Y.J.M. Bollen
prof. H. Lill

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: