Eigenschappen van gesteenten

2018-2019

Doel vak

Het leren determineren van mineralen, en sedimentaire en kristallijne
gesteenten, alsmede het ontwikkelen van vaardigheden in geologisch en
geomorfologisch karteren.

Inhoud vak

De cursus bestaat uit vier onderdelen:
• Mineralen: Macroscopische identificatie van de belangrijkste
gesteentevormende mineralen. Benodigdheden: loep (8-10x).
• Magmatische en metamorfe gesteenten: macroscopische identificatie en
klassificatie.
• Sedimentaire gesteenten: macroscopische identificatie en klassificatie
van siliciklastica, kalkstenen en evaporieten; principes van diagenese;
petrofysische eigenschappen;
• Driedaagse excursie Limburg/Ardennen, gevolgd door vijfdaags
veldpracticum Ardennen. Leren waarnemen aan de ontsluiting en
schriftelijke vastlegging van de waarnemingen. Herkennen van geologische
en geomorfologische structuren in het veld. Omgaan met kaarten en
geologisch kompas; bestuderen van gesteentetypen en opeenvolgingen in de
ontsluiting. Verwerken van ontsluitingsgegevens op topografische
kaarten. Leggen van verbanden tussen de verzamelde gegevens door het
maken van een geologische en geomorfologische kaart, een geologisch
profiel en een stratigrafische kolom. De driedaagse veldexcursie gaat
hieraan vooraf en dient als eerste introductie in de
aardwetenschappelijke werkelijkheid, met zijn verschillende ruimte- en
tijdsschalen en, specifiek, als inleiding tot het
veldpracticum. Benodigdheden: Loupe, geologisch kompas, geologenhamer,
veiligheidshesje.

Onderwijsvorm

Elke cursusbijeenkomst begint met een hoorcollege over de te behandelen
theorie, die aansluitend in een practicum aan de hand van
gesteentemonsters wordt geoefend. In de tweede helft van de cursus is de
driedaagse excursie naar Limburg en de Belgische Ardennen ingelast,
direct gevolgd door het veldpracticum Ardennen van vijf dagen. Over dit
veldwerk krijgen studenten afzonderlijke mondelinge en schriftelijke
informatie. Zelfstudie-middagen aan het einde van de cursus geven de
mogelijkheid de behandelde stof te oefenen en/of in te halen, indien
noodzakelijk.

Het veldpracticum legt ook een verbinding met de cursus Algemene
Vaardigheden (ALVA). In de ALVA-cursus krijgt de student de opdracht tot
een eigen onderzoek naar het verband tussen de geomorfologie (de
landvormen) en de onderliggende geologische structuren van het gebied
waarin het veldpracticum wordt uitgevoerd. Dat onderzoek is gebaseerd op
de geologische en de geomorfologische kaarten die de studenten tijdens
het veldpracticum samenstellen. Over dit onderzoek levert de student in
de cursus ALVA een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie.

Toetsvorm

Tentamen over praktische en theoretische kennis (67%, helft
theorie,helft praktijk). Schriftelijke verslaglegging veldpracticum
(33%).

Literatuur

Grotzinger and Jordan, Understanding Earth, 7th Edition (2014) [Dit boek
wordt ook voor de cursus Systeem Aarde gebruikt].
Syllabi en handouts zijn deels in het Engels en dekken de behandelde
stof.

Doelgroep

Eerstejaars BSc studenten Aardwetenschappen

Overige informatie

Docenten van de cursus zijn:
Prof. dr. W. van Westrenen
Dr. R. Kaandorp
Dr. J.M. Koornneef
Dr. F.M. Brouwer

Kosten: Voor studenten die niet het reguliere BSc Aardwetenschappen-
programma volgen is er geen subsidie beschikbaar. Zij dienen de kosten
van de excursie en het Ardennen-veldpracticum zelf te betalen.

Algemene informatie

Vakcode AB_450010
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R.J.G. Kaandorp
Examinator dr. R.J.G. Kaandorp
Docenten dr. R.J.G. Kaandorp
prof. dr. W. van Westrenen
dr. F.M. Brouwer
dr. J.M. Koornneef

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Veldwerk, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: