Veldpracticum Brabant

2018-2019

Doel vak

Het veldpracticum Brabant is een oefening in het maken en verwerken van
veldobservaties met behulp van handboringen. Na dit veldpracticum zijn
de eerstejaars studenten in staat om:
1) de afzettingen, -getijde sedimenten, aeolische sedimenten, veen
en rivier sedimenten-, die typerend zijn in de samenstelling van de
West-Nederlandse ondergrond, te benoemen en te beschrijven.
2) de laterale verspreiding van deze afzettingen systematisch in
kaart te brengen
3) de relatie tussen fysische geografie/geomorfologie en de
geologische samenstelling van de ondergrond te leggen
4) het onstaan van jonge sedimentaire gebieden te reconstrueren
5) waarnemingen op een heldere en systematische wijze te rapporteren
in de vorm van topografische/geografische kaarten, profielen en in
verslagvorm.

Inhoud vak

Lithologische, sedimentologische, geomorfologische en bodemkundige
beschrijving en interpretatie van; sedimenten; hydrologische opname- en
meettechnieken. Geleerd wordt in kaart, profiel, lithologische kolom,
schema en tekst de verkregen gegevens tot uitdrukking te laten komen,
alsmede de verkregen samenvattende resultaten en hun interrelatie.
Gebruik van handboormateriaal voor het verzamelen van gegevens.

Onderwijsvorm

Vijfdaagse intensieve veldcursus in Zuidwest-Brabant, met twee excursies
en drie boordagen, waarbij ’s avonds de resultaten worden uitgewerkt.
Eén dag inleiding op de VU.
Er wordt gewerkt in groepen van 3 a 4 personen.
aantal contacturen, tenminste 46.

Toetsvorm

Beoordeling van rapportage, geologisch profiel, lithostratigrafische
kolom en gebiedsreconstructie door begeleiding.

Vereiste voorkennis

Cursussen Sedimentologie en Stratigrafie (AB_450069) en Systeem Aarde
(AB_450067)

Literatuur

1) Brabant Handleiding (Post, Beets, Bokhorst en Engels)
2) Atlas van Nederland, deel 13 Geologie
3) Atlas van Nederland in het Holoceen (Bazelmans et al, 2011)

Doelgroep

Eerstejaars Aardwetenschappen VU; pre-Master ovbv required prerequisites

Overige informatie

Aanmelding via Canvas/e-mail aan coordinerend docent Dr. C.J. Beets
(voor 1 maart 2019)

Afwijkende intekenprocedure

Aanmelding voor het veldpracticum kan tot 1 maart 2018 bij de coördinator, naast de reguliere inschrijving via VUnet-waarin NIET de periode kan worden vastgelegd (1e of 2e groep), dit wordt later door de docenten gedaan

Aanbevolen voorkennis

Geomorfologie A (AB_1063)

Algemene informatie

Vakcode AB_450062
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. C.J. Beets
Examinator dr. C.J. Beets
Docenten dr. C.J. Beets
dr. M.A. Prins

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Veldwerk
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: