Wiskunde en computergebruik

2018-2019

Doel vak

Na de cursus kan de student de wiskunde toepassen ten bate van het
oplossen van eenvoudige aardwetenschappelijke problemen. Met deze
cursus heeft de student zich een goede basis verworven om het
tweedejaarsvak 'Wis- en Natuurkunde' te kunnen volgen.

Eindtermen:

Aan het eind van deze cursus kan de student
- omgaan met de wiskundige 'taal'
- eenvoudige functies analyseren, differentieren, en integreren
- diverse typen differentiaalvergelijkingen herkennen en oplossen
- zelf eenvoudige differentiaalvergelijkingen opstellen
- rekenen met matrices en elementaire vector-analyse bedrijven
- een vraagstuk dat betrekking heeft op bovenstaande onderwerpen
systematisch oplossen en overzichtelijk weergeven
- software (Excel) gebruiken als hulpmiddel bij het oplossen van
vraagstukken

Inhoud vak

Kort opfrisoverzicht van de vwo- wiskunde (exponentiële, logaritmische
en goniometrische functies, differentiëren, integreren),
differentiaalvergelijkingen, lineaire algebra, matrices en vectoren,
inleiding functies met meer variabelen. Tijdens de cursus zal de
computer worden gebruikt om het begrip van de wiskunde te verdiepen.

Onderwijsvorm

College en (computer)practicum.
Contacturen: 62 (16 hoorcollege, 36 werkcollege, 4 computerpraktikum, 6
(deel-)tentamen)

Toetsvorm

Tentamen. Tevens twee deeltoetsen die elk voor ¼ van het cijfer
meetellen (optioneel). Het eindcijfer wordt pas toegekend als het
computerpracticum met voldoende resultaat is afgerond.

Vereiste voorkennis

VWO: Wiskunde A of B

Literatuur

- M. de Gee, Wiskunde in Werking, deel 1 – vectoren en matrices
toegepast.
- M. De Gee, Wiskunde in Werking, deel 2 – analyse toegepast.

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten Aardwetenschappen

Algemene informatie

Vakcode AB_450063
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M. ter Voorde
Examinator dr. M. ter Voorde
Docenten dr. M. ter Voorde
dr. H. de Moel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: