Fysica voor aardwetenschappers

2018-2019

Doel vak

Het verstevigen en uitbreiden van inzicht in de fysica, en in de
connectie tussen wiskunde en natuurkunde.
Het verkrijgen van een solide basis om het tweedejaarsvak Wis- en
natuurkunde te kunnen volgen.
Na deze cursus kunnen studenten eenvoudige natuurkundesommen die
betrekking hebben op aardwetenschappen doorgronden en oplossen,
en hebben ze een solide basis in de fysica die belangrijk is voor het
begrijpen van kwantitatieve analyse en modellering in de
aardwetenschappen.

Inhoud vak

Kinematica: verplaatsing, rotatie en deformatie;
Dynamica: wetten van Newton, wrijving, zwaartekracht, veerkracht, arbeid
en
energie;
Statisch evenwicht: evenwichtsvergelijking , elasticiteit en breuk;
Oscillaties: harmonische beweging, golven
Warmte: thermisch evenwicht, warmtetransport

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (100%)

Vereiste voorkennis

VWO Natuurkunde

Literatuur

Eventueel (niet verplicht): Giancoli, D.C., Natuurkunde, deel 1,
Mechanica & Themodynamica. (4e herziene editie: ISBN code 9789043028653)
De ervaring leert dat het vak ook zonder dit boek goed te volgen is.

Doelgroep

Eerstejaars Aardwetenschappen

Algemene informatie

Vakcode AB_450064
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M. ter Voorde
Examinator dr. M. ter Voorde
Docenten dr. M. ter Voorde

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: