Statistiek en data-analyse

2018-2019

Doel vak

Het doel van de cursus is het ontwikkelen van vaardigheden en inzicht in
een breed scala van statistische methodieken dat in de aardwetenschappen
wordt toegepast. Nadruk ligt op de toepassing van de statistische
methodieken en in mindere mate de statistische theorie.

Inhoud vak

De cursus is opgebouwd uit twee delen: Statistiek (deel-I, docent
Peeters) en Dataverwerking (deel-II, docent Veraverbeke). Deel-I
omvat beschrijvende statistiek (steekproefmethoden,
frequentieverdelingen, het bepalen van beschrijvende statistieken uit
gegevens zoals gemiddelde, mediaan, modus, standaardafwijking en andere
dipersiematen) en inferentiële statistiek (kanswaarschijnlijkheids-
verdelingen, verschillend toetsen en testen, analyse van variantie,
regressie en correlatie). Deel II omvat tijdreeksanalyse (statistiek van
extreme waarden, tijdreeks modellen, autocorrelatie, spectraalanalyse)
en introductie in de multivariate statistiek (multivariate regressie
analyse, klassificatie technieken, en een kennismaking met factor
analyse).

Onderwijsvorm

Kennisoverdracht vindt plaats middels hoorcolleges, werkcolleges
(deel-I) en computer practica (deel-II). Werkcollege en
practicumvraagstukken betreffen actuele onderwerpen en
praktijkvoorbeelden. Tijdens het werkcollege en practicum ligt de nadruk
op het zelfstandig leren toepassen van statistische methodieken. In deel
- II van de cursus komt en het gebruik van statistische software aan de
orde, waarbij gebruikt wordt gemaakt van Excel en Matlab.

Toetsvorm

Vanaf 2018-2019 is er een digitaal eindtentamen waarbij de stof van
deel-I en deel-II zal worden getentamineerd. Voor het cursusjaar
2018-2019 geldt wel een overgangsregeling voor studenten die al voor
2018 aan de cursus hebben deelgenomen en die een van de deeltoetsen I of
II met een voldoende hebben afgesloten. Aan hen wordt de mogelijkheid
geboden om deel-I of deel-II apart te herkansen in het cursusjaar
2018-2019. Hiervoor is aparte toestemming nodig van de
cursuscoördinator.

Vereiste voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Literatuur

Syllabus, Powerpoint slides van hoorcolleges, college aantekeningen,
enkele wetenschappelijke artikelen zijn beschikbaar als
achtergrondinformatie.

Doelgroep

2e jaars B.Sc. studenten richting Aardwetenschappen en richting Aarde –
en Economie.

Overige informatie

Het cursusmateriaal zal gedeeltelijk in het Engels aangeboden worden.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich voor aanvang van de cursus in te schrijven.

Algemene informatie

Vakcode AB_450071
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. F.J.C. Peeters
Examinator dr. F.J.C. Peeters
Docenten dr. S.S.N. Veraverbeke
dr. F.J.C. Peeters

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: