Wis- en natuurkunde

2018-2019

Doel vak

Doel van de cursus is dat de student na afloop van de cursus een aantal
fundamentele begrippen/operaties kent van enkele deelgebieden van de
continuümfysica en deze kan toepassen op eenvoudige
aardwetenschappelijke problemen.

Inhoud vak

De cursus richt zich op de volgende deelgebieden van de wis- en
natuurkunde die veel in de aardwetenschappen toegepast worden: 1)
integreren, 2) vectorrekening, partiële differentiaalvergelijkingen, 3)
continuüm mechanica, 4) transport van materie en warmte en 5) lineaire
systeemanalyse.
De hoorcolleges zijn vooral gericht zijn op het aspect van 'kennen' uit
het cursusdoel, het practicum is gericht op het aspect van 'toepassen'.
In de colleges wordt de stof uit de syllabus toegelicht middels
concrete voorbeelden en wordt ingegaan op de knelpunten. In het
practicum wordt onder begeleiding geoefend in het maken van opgaven
waardoor de vaardigheid in het toepassen wordt opgedaan.

Onderwijsvorm

Dit studieonderdeel bestaat uit 16 x 4 contacturen: 16 uur hoorcollege
en 16 x 3 uur practicum. Deze cursus vereist veel voorbereiding en
zelfwerkzaamheid (ongeveer 4 uur per contactdag).

Toetsvorm

Zelftoetsing is mogelijk op basis van uitgewerkte practicumopgaven. De
eindtoets bevat altijd zowel kennisvragen als toepassingsvragen. De
eindtoets kan in twee delen voldaan worden. Deel 1, de leerstof van de
bovengenoemde onderwerpen 1 en 2, bepaalt 65% van het eindcijfer. Deel
2, de verdere stof (onderwerpen 3 t/m 5), bepaalt 35% van het
eindcijfer.

Literatuur

Het cursusmateriaal bestaat uit een handleiding, een syllabus en
bijbehorende practicumopgaven. Dit materiaal wordt door de docenten
enkele weken voor de aanvang van de cursus in hardcopy aangeboden.
Bovendien is het dan ook in digitale vorm beschikbaar via Canvas.
De volgende literatuur kan als hulp dienen bij de diverse onderwerpen
van het college en is niet verplicht:
D.L. Turcotte en G. Schubert (1982) Geodynamics; applications of
continuum physics to geological problems, John Wiley & Sons, New York.
G.V. Middleton en P.R. Wilcock (1994) Mechanics in the Earth and
Environmental Sciences, Cambridge Univ. Press.

Doelgroep

Tweedejaars studenten BSc Aardwetenschappen, en derdejaars Aarde en
Economie studenten die de Minor Earth Surface, track Aarde en economie
volgen.

Overige informatie

Voorkennisadvies: Wiskunde en computergebruik (AB_450063), Fysica voor
Aardwetenschappers (AB_450064)

Algemene informatie

Vakcode AB_450073
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. W. van Westrenen
Examinator prof. dr. W. van Westrenen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: