Aarde en economie

2018-2019

Doel vak

Kennismaking met het vakgebied Aarde en economie:
- de student is in staat een probleem/casus van een hoofdvraag te
voorzien en deze op te delen in aardwetenschappelijke en
(sociaal-)economische deelvragen.
- de student kan minimaal acht voorbeelden van vraagstukken binnen het
interdisciplinaire domein Aarde en economie benoemen en toelichten
- de student heeft basale kennis om Nederlandse casussen in het domein
A&E in een aardwetenschappelijk kader te plaatsen
- de student heeft basale kennis om Nederlandse casussen in het domein
A&E in een kader van Ruimtelijke Ordening en sociale economie te
plaatsen
- de student is in staat zelfstandig een actueel of recent vraagstuk in
het domein A&E in NL te traceren
- de student is in staat zelfstandig een informatie vanuit de
aardwetenschappen en de sociale-economie op te zoeken in relatie tot een
vraagstuk in het domein A&E
- de student is in staat een vraagstuk op een objectieve manier te
bestuderen, te evalueren en een onderbouwde mening over het vraagstuk te
vormen, dit te verslaan en overtuigend te presenteren.

Inhoud vak

Het vak bestaat uit twee delen: het eerste deel bestaat uit
voorbereidende hoorcolleges in de domeinen aardwetenschappen en
ruimtelijke ordening, die voorbereiden op een excursie waarbij
uiteenlopende A&E-casussen behandeld en bezocht worden. Een aantal
excursiepunten betreft
een bezoek aan een instelling of bedrijf. Over dit deel wordt een
tentamen afgenomen in de tentamenweek van periode 1.
Het tweede deel is een zelfstandiger verkenning van een
Aarde-en-economische casus vanuit het perspectief van twee of drie
aansluitende Nederlandse gemeenten.
Deze moeten objectief geanalyseerd en als een werkstuk vormgegeven
worden. Tot slot moet het eigen verslag worden gepresenteerd aan het
einde van periode 2.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (24 sbu), excursie (32 sbu), zelfstandige verkenning (40
sbu), bestuderen literatuur (54 sbu). Presentatie (4 sbu)

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (50%), verslag zelfstandige verkenning incl.
presentatie (50%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn (5,5 of
hoger).

Literatuur

Een syllabus Ruimtelijke Ordening en een syllabus aardwetenschappelijke
achtergronden voor de excursie, een checklist voor de excursie, diverse
artikelen en delen uit literatuur die op Canvas worden verstrekt.

Doelgroep

Eerstejaars studenten Aarde en economie

Aanbevolen voorkennis

Middelbare school Aardrijkskunde

Algemene informatie

Vakcode AB_450206
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. Bokhorst
Examinator dr. M.P. Bokhorst
Docenten dr. E. Koomen
dr. M.P. Bokhorst

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Veldwerk, Overig
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: