Inleiding economie I

2018-2019

Doel vak

Dit vak beoogt de essentiële economische basisprincipes te verschaffen
die van belang zijn voor vragen omtrent gedrag van consumenten,
producenten en de rol van de overheid in het economisch proces. Deze
kennis vormt de basis voor latere toepassingen op bijvoorbeeld het
gebied van kosten-baten analyses, waarderingsstudies, studies naar de
effectiviteit en efficiëntie van prijsbeleid en regulering, etc.

De leerdoelen van de cursus zijn als volgt:
• Je kunt de vraag naar goederen conceptueel en wiskundig
beschrijven als de uitkomst van het gedrag van nutsmaximaliserende
consumenten die handelen onder een budgetrestrictie.
• Je kunt het aanbod van goederen conceptueel en wiskundig
beschrijven als de uitkomst van het gedrag van winstmaximaliserende
producenten.
• Je kunt de totstandkoming van een marktevenwicht beschrijven op
markten waarin vraag en aanbod van goederen bijeenkomen en prijsvorming
tot een evenwicht leidt.
• Je kent de verschillende marktvormen van volledige mededinging,
monopolie en oligopolie. Je kunt het gedrag van monopolisten en
producenten die opereren onder volledige mededinging conceptueel en
wiskundig beschrijven, alsmede de consequenties voor prijsvorming en
aangeboden hoeveelheden.
• Je hebt inzicht in de werking van markten waarop vraag en aanbod
elkaar ontmoeten en de essentie van algemeen evenwichtsanalyse.

Inhoud vak

In deze cursus komen de micro-economische fundamenten van het gedrag
van consumenten, producenten en de overheid aan bod. De vraag naar en
het aanbod van consumptiegoederen en productiefactoren (kapitaal en
arbeid) wordt beschreven. Daarbij wordt ingegaan op het belang van de
marktvorm waarin de onderneming opereert, de vorming van
evenwichtsprijzen die ervoor zorgen dat markten ruimen, en situaties
waarin de markt al dan niet tot maatschappelijk wenselijke uitkomsten
leidt.

Onderwijsvorm

Tijdens de hoorcolleges (twee maal twee uur per week) wordt door de
docent op een interactieve wijze de stof besproken. Het van tevoren
bestudeerd hebben van de stof is zeer aan te bevelen. Tijdens de
werkcolleges (2 uur per week) zal aan de hand van vooraf te maken
opgaven uitgebreid met de stof geoefend worden. Tijdens het college op
vrijdag is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de stof van de
week en wordt een brug geslagen naar de volgende week. Ook zal er
aandacht zijn voor het bespreken van actuele onderwerpen waarmee de
relevantie van de onderwerpen van deze week zal worden verduidelijkt.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen. Voor de werkcolleges kan een
cijfer behaald worden dat voor 80% meetelt bij de bepaling van het
eindcijfer, mits het cijfer voor het werkcollege hoger is dan het cijfer
behaald voor het tentamen en mits een minimale score van 5,0 is behaald
voor het tentamen.

Literatuur

Robert Frank en Edward Cartwright, Microeconomics and Behaviour, McGraw
Hill (2e editie), ISBN 978-0-0771-7408-8.
The Core Team, The Economy: Economics for a Changing World, Oxford
University Press, ISBN 978-0-19-881024-7.

Doelgroep

Eerstejaars studenten Bachelor Aarde en Economie

Algemene informatie

Vakcode AB_450214
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. H.L.F. de Groot
Examinator prof. dr. H.L.F. de Groot
Docenten prof. dr. H.L.F. de Groot
dr. P. Mulder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: