Veldpracticum Aardwetenschappen

2018-2019

Doel vak

Leren beschrijven van ongeconsolideerde afzettingen die typerend zijn
voor Nederland en de afzettingen koppelen aan een ontstaansmilieu.•
Leren stratigrafisch correleren van lithologisch beschreven boorkernen
van fluviatiele en kustnabije afzettingen.
• Ontwikkelen van inzicht in de relatie stratigrafie, paleogeografie,
landschapsontwikkeling, en gebruiksfunctie van het landschap.
• Ontwikkelen van inzicht in het toegepast / economisch belang van de
eigenschappen van ongeconsolideerde sedimenten.

Inhoud vak

Op drie locaties in Nederland wordt een beeld verkregen van de
sedimenten die in de ondiepe Nederlandse ondergrond voorkomen. Gelet
wordt op hun lithologische variatie, stratigrafische opbouw, het
landschap, gebruiksfunctie, en de relatie daartussen. Deze locaties
zijn: het veengebied met zeeklei-inschakeling bij Amstelveen, het
rivierengebied nabij Culemborg, en de overgang Brabantse wal -
zeekleipolders ten zuiden van Bergen op Zoom.

Onderwijsvorm

In enige hoorcolleges worden de basale inhoud, principes en methoden van
stratigrafisch en fysisch geografisch (met name geomorfologisch en
hydrologisch) onderzoek behandeld. Op de hierboven genoemde drie
locaties wordt in één of twee boordagen (per locatie) een of meerdere
boorraaien gezet. In groepen van vier worden op deze dagen boringen
gezet, welke op de VU of op locatie uitgewerkt worden in groepjes van 2
tot een geologisch profiel en verslag. Tijdens twee excursiedagen worden
de actieve afzettingsmilieus bezocht, onder andere het Verdronken Land
van Saeftinghe. Uit deze combinatie van gegevens wordt klassikaal
afgeleid wat de Pleistocene en Holocene landschappelijke ontwikkeling
van de boorlocaties is geweest en hoe men de aanwezigheid van bepaalde
afzettingen landschappelijk kan herkennen. Tevens wordt een verband
gelegd tussen de aardwetenschappelijke en de historisch geografische en
economische ontwikkeling op die locaties.

Toetsvorm

Beoordeling van de uitwerking van de boringen in geologische profielen
en de verslaglegging daarover. Amstelveen 25%; Culemborg 25%; Brabant
50%,

Literatuur

Syllabus, kaarten, luchtfoto's.

Doelgroep

1e jaars studenten Aarde en Economie

Algemene informatie

Vakcode AB_450230
Studiepunten 3 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator T.I.E. Veldkamp MSc
Examinator T.I.E. Veldkamp MSc
Docenten T.I.E. Veldkamp MSc
dr. C. Kasse

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Excursie, Veldwerk