Mens en Landschap

2018-2019

Doel vak

Inzicht geven in het functioneren van ecosystemen en de diensten die
deze verzorgen, maar ook mens-gerelateerde bedreigingen en beheer van
ecosystemen en hun diversiteit.

Inhoud vak

De student:
1. kan belangrijke ecologische concepten van hoe ecosystemen
functioneren, en hoe de mens dit functioneren beïnvloedt, omschrijven en
toepassen op specifieke situaties en hier schriftelijk over rapporteren
2. kan omschrijven hoe uiteenlopende ecosystemen duurzaam geëxploiteerd
kunnen worden en hoe dat zich verhoudt tot menselijk welzijn; kan dit
toepassen in specifieke contexten in diverse delen van de wereld
3. kan economische en niet-economische waarden toekennen aan
(veranderingen in) biodiversiteit en ecosysteemdiensten; kan dit, o.a.
in het veld, toepassen en integreren in concrete situaties en hier
schriftelijk over rapporteren
4. kan de opzet van het natuur-, ruimtelijk en milieubeleid, inclusief
natuurbeheer en natuurontwikkeling omschrijven, en hoe deze inwerken op
de ruimtelijke richting van Nederland; kan dit toepassen op specifieke
situaties en ecosystemen
5. kan de indicatorwaarde van ecosystemen, en die van de soorten erin,
voor (al dan niet door mensen veroorzaakte) milieuveranderingen
omschrijven en toepassen op specifieke situaties en hier schriftelijk
over rapporteren.
6. kan relaties en formules i.v.m. biologische diversiteit,
eilandeffect, populatiegroei en dosis-response-curves toepassen op
specifieke ecologische contexten.

Onderwijsvorm

Colleges, (26 contacturen), feedbacksessies over tentamen en opdrachten
(6
contacturen), computerpractica (4 contacturen, 2 zelfstudieuren), en
veldopdrachten (16 contacturen, 30 zelfstudieuren) in verschillende
typen
Nederlandse landschappen en levensgemeenschappen die in meer of mindere
mate door de mens worden beïnvloed:
• Oostvaardersplassen
• Stedelijke en groene gebieden rond de VU
Zelfstudie voor het eindtentamen (76 zelfstudie uren).

Toetsvorm

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (70% van het
eindcijfer). Dit tentamen omvat de opgegeven stof uit het boek en de op
de colleges en praktische opdrachten behandelde stof. De rapportages
over de praktische
opdrachten (vrl. veldopdrachten) bepalen samen 30 % van het eindcijfer.
De deelcijfers voor schriftelijk tentamen en de gezamenlijke opdrachten
moeten ieder tenminste 5,5 zijn.

Literatuur

Environmental Science; (10th edition, 2014) van Daniel D. Chiras. Jones
and Bartlett Publishers. ISBN10: 1284057054, ISBN13: 9781284057058

Collegesheets

Doelgroep

Tweedejaars studenten Aarde en Economie

Overige informatie

Alle praktische opdrachten (veldwerk en computerpractica) zijn
verplicht.

BSc. Honoursprogramma Stervariant:
Bij dit studieonderdeel is het voor studenten, die het Bachelor
Honoursprogramma Aarde en Economie volgen, mogelijk te kiezen voor de
stervariant. Bij de stervariant wordt aan het bovenomschreven
studieonderdeel een individueel literatuuronderzoek toegevoegd naar een
onderwerp dat binnen de cursus aan de orde komt. Over dit
literatuuronderzoek rapporteert de student in een verslag, dat de vorm
heeft van een wetenschappelijk artikel. Het thema van dit
literatuuronderzoek wordt in overleg tussen de docent en de student
vastgesteld. Het literatuuronderzoek wordt individueel begeleid door de
verantwoordelijke docent. Het verslag wordt apart beoordeeld met een
cijfer. De extra studielast van de stervariant van de cursus
bedraagt 3 EC boven de normale belasting van de cursus.

Algemene informatie

Vakcode AB_450260
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Cornelissen
Examinator prof. dr. J.H.C. Cornelissen
Docenten prof. dr. J.H.C. Cornelissen
prof. dr. M.A.P.A. Aerts

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Excursie, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: