Energie en grondstoffen

2018-2019

Doel vak

Inzicht te geven in natuurwetenschappelijke aspecten van grondstoffen
zoals water, bodem en energie. De nadruk ligt op het opdoen van kennis,
het begrijpen en kunnen toepassen van de fysisch-chemische eigenschappen
die ten grondslag liggen aan water, bodem en energie. In dit kader wordt
het maatschappelijke belang belicht.

Inhoud vak

Onze economie en maatschappij hangen volledig af van het beschikbaar
zijn en gebruik van natuurlijke grondstoffen zoals water, bodem en
energie. In dit college wordt ingegaan op natuurwetenschappelijke
fundamentele concepten en aspecten, die het mogelijk maken om overwogen
keuzen te maken hoe om te gaan met herwinbare en niet-herwinbare
grondstoffen. Basis concepten van de chemie zoals thermodynamica en
chemische evenwichten maken deel uit van dit college. Er zal veel
aandacht worden besteed aan berekeningen van chemische vergelijkingen,
waardoor de student vertrouwd raakt met de onderliggende basis van de
chemie.
De cursus omvat twee delen.
Deel 1 behandelt de fysisch-chemische eigenschappen en karakteristieken
van water, en chemische reacties in waterige omgeving; hoe bodem
ontstaat en wordt gevormd, chemische reacties in bodem en welke fysisch-
chemische eigenschappen bodems hebben.
Deel 2 behandelt wat energie is, welke bronnen er zijn en de
natuurwetenschappelijke basis voor het beschikbaar krijgen en maken van
energie voor de maatschappij. Het gaat hierbij om de kwantitatieve kant
en dat houdt in het maken van rekenopgaven en oefeningen.
Het belang van water, bodem en energie voor onze maatschappij komt aan
bod door aanbod en consumptie aspecten te bestuderen, de relatie tot de
economische waarde, groei en welvaart, en impact op leefmilieu en
klimaat.

Onderwijsvorm

College, werkcollege voor het maken van oefenopgave. Totaal aantal
contacturen (inclusief werkcollege): 51.75 uur

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en herkansing

Vereiste voorkennis

Natuur, Leven en Techniek (AB_1067)

Literatuur

College dictaat Natuurwetenschappelijke aspecten van grondstoffen:
Water, Bodem en Energie; Deel 1 Water & Bodem.

College dictaat Natuurwetenschappelijke aspecten van grondstoffen:
Water, Bodem en Energie; Deel 2 Energie.

Canvas wordt benut voor ondersteunend leermateriaal.

Doelgroep

Tweedejaars studenten Aarde en Economie

Algemene informatie

Vakcode AB_450261
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. P.Z. Vroon
Examinator dr. P.Z. Vroon
Docenten dr. P.Z. Vroon

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: