Wijsgerige vorming Aarde en Economie

2018-2019

Doel vak

Het doel van Wijsgerige Vorming is het verwerven van inzicht in de
structuur van het vakwetenschappelijk denken, toegespitst zowel op het
gebruik van fundamentele begrippen die een veld van onderzoek
constitueren ('ontologische vooronderstellingen') als op het gebruik van
begrippen die wetenschappelijke kennis van dat veld van onderzoek
constitueren ('wetenschapsfilosofische vooronderstellingen'). Dit
inzicht is zelf filosofisch van aard, zodat ook inzicht wordt verkregen
in de relatie tussen vakwetenschappelijk en filosofisch denken. Een
dergelijke filosofische reflectie is nodig voor een zelfkritische
houding met betrekking tot vakwetenschappelijke kennisclaims en de
verantwoording daarvan. Om dit doel te realiseren is het nodig om
academische vaardigheden te ontwikkelen en te gebruiken, zoals het
precies kunnen lezen van teksten, het kritisch bediscussiëren van die
teksten en het schriftelijk verslag doen daarvan.

Eindtermen:
• Kennis en begrip van de belangrijkste filosofische visies met
betrekking tot doel en methode van de aardwetenschappen en de
economische wetenschap.
• Vaardigheid om deze kennis en begrip toe te passen op het eigen
vakgebied, en problemen in de latere beroepspraktijk
• Vorming van een goed onderbouwd eigen oordeel over de waarde van
wetenschappelijke kennis en eigen verantwoordelijkheid in de
beroepspraktijk.
• Vaardigheden op het gebied van tekstanalyse en kritische
discussie.

Inhoud vak

De wijsgerige vorming voor bachelorstudenten Aarde & Economie bestaat
conform het doel van het vak uit twee thematisch samenhangende, maar
onderscheiden onderdelen die tezamen het veld van ‘filosofie van een
vakwetenschap’ bestrijken: ontologische en wetenschapsfilosofische
vooronderstellingen. We zullen die onderdelen bestuderen aan de hand van
het boek: Malte Faber and Reiner Manstetten, Philosophical Basics of
Ecology and Economy. London, New York: Routledge 2010, aangevuld met
een aantal teksten van de docent. Daarbij verkennen we de spanningsvolle
relatie tussen aarde en economie. Die relatie is spanningsvol omdat wij
mensen enerzijds zelf natuur zijn en de natuur de leefruimte is
waarbinnen we handelen; anderzijds echter fungeert de natuur tevens als
grondstof voor menselijk handelen. Menselijk handelen wederom is
intrinsiek verbonden met rationaliteit en daarmee ook met
verantwoordelijkheid voor ons handelen.

Onderwijsvorm

Er vinden 6 bijeenkomsten à 4 uur plaats. Deze betreffen een combinatie
van hoor- en werkcolleges. In het hoorcollege-deel wordt een inleiding
gegeven op de bestudeerde literatuur; in het werkcollege-deel wordt de
literatuur bediscussieerd aan de hand van opdrachten en worden
vaardigheden getraind. Er geldt een verplichte voor- en nabereiding aan
de hand van opdrachten.
Contacturen: 24 uur (hoor- en werkcolleges)

Toetsvorm

Het tentamen bestaat uit drie onderdelen: a) opdachten voor de
werkbijeenkomseen: 1 pt; b) een schriftelijke tussentoets met open
vragen: max. 4,5 pt; c) een paper: max. 4,5 pt.
Het hertentamen bestaat volledig uit open vragen (max. 10 pt).

Literatuur

Malte Faber und Reiner Manstetten: Philosophical Basics of Ecology and
Economy (London, New York 2010). [hele boek]
Christian Krijnen: Universitaire Bildung – twee zielen in een borst?,
In: Twee zielen in een borst, H. Klerx/A. Hinten-Nooijen (red.) Nijmegen
2013, 61-79.
Christian Krijnen en Bas Kee (red.): Wetenschapsleer voor economen en
bedrijfskundigen. Een kritische introductie (Deventer 2007v.) [hs 1 en
9].
Christian Krijnen: Values. Limits of Economic Rationality and
Imperialism of Culture. In: Economic and Political Studies 4 (2016),
101–121.

Overige informatie

Inlichtingen bij dr. C.H. Krijnen, Faculteit der Wijsbegeerte; email:
c.h.krijnen@vu.nl

Algemene informatie

Vakcode AB_450345
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. C.H. Krijnen
Examinator dr. C.H. Krijnen
Docenten dr. C.H. Krijnen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: