Methoden en technieken voor economisch onderzoek

2018-2019

Doel vak

Dit vak biedt een verdieping van de wiskundige en statistische kennis
die relevant is voor toegepast onderzoek in het algemeen en toegepast
economische onderzoek in het bijzonder. Daarmee biedt het vak
waardevolle kennis en vaardigheden voor het schrijven van de bachelor
scriptie en bovendien geeft het kennis die noodzakelijk is om met succes
te kunnen deelnemen aan de (kwantitatieve) vakken van de met name meer
economische getinte masters.

Inhoud vak

De cursus bestaat uit twee hoorcolleges/practica per week en een
werkcollege. Bij elk college staat een concreet economisch probleem
centraal, aan de hand waarvan de wiskundige en statistische methoden
zullen worden besproken die nodig zijn voor een goede analyse van dit
probleem. Daarmee wordt een 1-op-1-relatie gelegd tussen de praktijk en
de te bestuderen methoden en technieken. Voor de economische onderwerpen
zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het tweede jaar, met een
nadruk op vraagstukken die te maken hebben met ruimte en grondgebruik.
Voorbeelden zijn: regionale input-output analyse, optimale locatiekeuze
en regionale verschillen in economische groei. De methodische
hoofdonderwerpen van dit vak zijn:
• Integreren en differentiëren
• Optimalisatie onder randvoorwaarden
• Matrixrekening
• Univariate regressieanalyse
• Multivariate regressieanalyse
Bij de regressieanalyse wordt gebruikt gemaakt van het statistische
software programma STATA. Het doel is dat studenten zelfstandig met dit
programma leren omgaan en de uitkomsten op adequate wijze kunnen
interpreteren.

Onderwijsvorm

Twee hoorcolleges en een werkcollege per week

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen (75%). Inleveropdrachten in het
kader van de werkcolleges (25%).

Vereiste voorkennis

Studenten worden geacht de inhoud van de colleges Wiskunde (jaar 1),
Inleiding Economie (jaar 1), Statistiek (jaar 2) en Regionale Economie
(jaar 2) voor aanvang van deze cursus paraat te hebben.

Literatuur

Stock, J.H. en M.W. Watson (2007), Introduction to Econometrics (2nd or
3th edition).

Doelgroep

Alle studenten die de master STREEM willen gaan volgen.

Algemene informatie

Vakcode AB_450346
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. T. de Graaff
Examinator dr. T. de Graaff
Docenten dr. T. de Graaff
dr. P.R. Koster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: