Evolutionaire ecologie en gedrag

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht verwerven in de principes en de onderliggende
mechanismen van de evolutionaire ecologie en de gedragsecologie.
Eindtermen
De student kan:
-• de verschillen tussen een proximate en een ultimate benadering van
ecologische vragen benoemen;
•- optimaliteitstheorie en kosten-batenanalyses toepassen bij
ecologische vraagstukken;
•- de principes van de ideaal vrije verdeling uitleggen een
vergelijking maken tussen verschillende typen paarsystemen en hun
ecologische vereisten;
•- alternatieve reproductieve strategieën benoemen en hun voorkomen
verklaren;
•- de evolutionaire consequenties van seksuele selectie omschrijven;
•- een voorbeeld geven van co-evolutie en de onderliggende mechanismen
identificeren;
•- uitleggen wat evolutionair stabiele strategieën zijn;
•- de evolutie en functie van signalen en communicatie omschrijven;
•- het voorkomen van altruïsme verklaren aan de hand van evolutionaire
theorie;
•- ecologische vragen, voortkomend uit bovenstaande benaderingen,
omzetten in oplosbare deelproblemen en (veld)-experimenten ontwerpen om
de geformuleerde deelproblemen te beantwoorden.
Niveau 3: specialisatie

Inhoud vak

De cursus besteedt aandacht aan evolutionaire verklaringen voor
ecologische patronen. De centrale vraag in deze cursus is hoe
strategieën of gedragingen van een individu kunnen bijdragen aan de
overleving of reproductie van dat individu. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn oa.:
-• Natuurlijke selectie, ecologie en gedrag;
•- Economische beslissingen in individuen;
•- Concurrentie om resources;
•- Co-evolutie en wapenwedlopen;
•- Evolutionair stabiele strategieën;
•- Seksueel conflict en seksuele selectie;
•- Paarsystemen en ouderlijke zorg;
•- Alternatieve reproductiestrategieen;
•- Communicatie en evolutie van signalen.

Onderwijsvorm

Het eerste deel van de cursus bestaat uit hoorcolleges over de theorie.
In het tweede deel zullen de studenten in kleine groepjes zelf
experimenteel (veld)werk verrichten. De veldwerkweek wordt op
Schiermonnikoog uitgevoerd en dit is een verplicht onderdeel. Er wordt
een financiële bijdrage van de student gevraagd voor de veldweek.
Contacturen:
- 20 uur Hoorcollege
- 40 uur Veldwerk
- 40 uur Data uitwerken/Verslag schrijven/Feedback
Zelfstudie: 50 uur

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over de theorie (50%)
Mondelinge en schriftelijke rapportage van het onderzoek (50%). Voor
beide onderdelen moet minimaal een 5,5 worden gehaald.

Literatuur

An introduction to Behavioural Ecology (4th ed.) van Davies, Krebs and
West, Blackwell.

Doelgroep

Keuzecursus voor tweedejaars BSc Biologie.

Overige informatie

Bij minder dan 10 deelnemers bestaat de mogelijkheid dat de veldwerkweek
niet op Schiermonnikoog uitgevoerd wordt maar rond Amsterdam.
Voor HBO- en andere instromers die dit vak in hun Pre-Masterprogramma
hebben is het theoretische deel van deze cursus (de eerste twee weken)
afgesplitst als een apart vak: Evolutionaire Ecologie en Gedrag
(theorie), vakcode 470951.

Algemene informatie

Vakcode AB_470074
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J. Ellers
Examinator prof. dr. J. Ellers
Docenten prof. dr. J. Ellers
dr. W.H. Halfwerk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Veldwerk, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: