Van gen tot gewas

2018-2019

Doel vak

Middels theorie en praktijk inzicht geven in de fysiologie van planten.
Daarbij gaat het zowel om alle basale processen die voor groei en
ontwikkeling nodig zijn, alsmede om de wijze waarop de plant
communiceert met zijn omgeving, biotisch en abiotisch. Tevens beoogt de
cursus inzicht te geven in maatschappelijke ontwikkelingen waarin 'het
gewas' centraal staat. Er wordt ingegaan op de beleids- en juridische
aspecten van discussies rondom genetisch gemodificeerde organismen, de
opkomst van bio-energie en farmagewassen.

Eindtermen:
De student kan:
• De onderdelen waaruit een plant en zijn cellen is opgebouwd
benoemen.
• De wijze waarop en de moleculaire mechanismen waarmee een plant
water en ionen opneemt, transporteert en gebruikt beschrijven.
• De licht- en koolstofreacties van de fotosynthese benoemen en een
aantal aanpassingen aan specifieke omstandigheden benoemen en uitleggen.
• Beschrijven hoe de plant zich beschermt tegen vraat en pathogene
organismen.
• Heeft inzicht in de moleculaire mechanismen die de groei,
ontwikkeling en bloei van de plant bepalen en kan beschrijven hoe licht
en hormonen deze processen beïnvloeden.
• Beschrijven hoe een plant zich aan kan passen aan abiotische
stress in zijn leefmilieu.
• Beschrijven hoe men een transgene plant maakt en de diverse
maatschappelijk aspecten van genetisch gemodificeerde organismen (GMOs)
beschrijven.
Verwerven van kennis van en inzicht in:
• De historische ontwikkeling van gewassen als bio-socioeconomische
producten.
• Maatschappelijke, juridische en wetenschappelijke discussie over
landbouw en natuur.
• Beleidsprocessen, actor analyse, strategisch gedrag van
belangengroeperingen en beleidsanalyse.
• Managementprocessen, en -theorieën, met specifieke aandacht voor
projectmanagement.
Het toepassen van verkregen kennis en inzicht door:
• Het in de praktijk oefenen met het analyseren van gewas- en/of
natuurbeleid en het identificeren van beleidsopties.
• Het opdoen van leerervaringen ten aanzien van projectmatig werken
in teamverband.
• Het toepassen van enkele praktische vaardigheden, zoals
onderzoeksopzet maken, literatuurstudie, kritisch analyseren,
argumenteren, en schriftelijk en mondeling presenteren.

Inhoud vak

De cursus richt zich op alle aspecten van de moderne plantenfysiologie.
Hierbij komen aan de orde: transport van water, ionen en suikers, de
fotosynthese, ontwikkeling en bloei, de rol van hormonen, licht en
adaptatie aan biotische (insecten, schimmels) en abiotische (droogte,
zout) stress. Alle processen worden behandeld op diverse niveaus: de
hele plant, de cel en de moleculen (genen, eiwitten etc.). Daarnaast is
er aandacht voor de discussie omtrent transgene gewassen, de relatie
tussen klimaatverandering en de plant als energiebron en de introductie
van zogenaamde farmagewassen.
De laatste twee weken van de cursus bestaan uit een projectopdracht
waarin de analyse van een actueel, maatschappelijk biologisch vraagstuk
(gerelateerd aan de thema's in het eerste deel van de cursus) in relatie
tot het (overheids)beleid centraal staat. De aard van de problematiek,
de betrokken actoren en de verschillende beleidsopties rond dit
vraagstuk worden kritisch geanalyseerd. De resultaten, conclusies en
aanbevelingen worden vormgegeven in een voorstel voor een
beleidsondersteunend onderzoeksproject dat aan het eind van de cursus
mondeling gepresenteerd wordt.

Onderwijsvorm

De eerste zes weken van de cursus bestaan uit colleges en practica, de
laatste twee weken uit het uitvoeren van een projectopdracht in
teamverband. Hoorcolleges (ca 50 uur), practica (ca 40 uur),project (ca.
70 uur). Deelname aan practica, en projectwerkgroepen is verplicht.

Toetsvorm

Alle praktische delen zijn verplicht; geen cijfer wordt gegeven als de
praktische onderdelen niet gevolgd zijn.
Het eindcijfer wordt bepaald door:
• Tentamen (in twee delen; gemiddelde moet voldoende zijn) over de
behandelde collegestof: 60%.
• Uitvoering en verslag van practica: 15%
• Rapport en presentatie van de projectopdracht: 25%.
Een individuele beoordeling van de projectopdracht vindt plaats op basis
van individuele producten, het functioneren in de projectgroep en de
beoordeling van groepsproducten.
Alle drie onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Literatuur

Het volgende leerboek wordt gebruikt:
Plant Physiology 5e druk, Eds. Taiz & Zeiger (ISBN 978-0-87893-866-7);
prijs 85 euro.

Doelgroep

Verplichte cursus voor tweedejaars BSc Biologie

Algemene informatie

Vakcode AB_470200
Studiepunten 12 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. A.H. de Boer
Examinator dr. ir. A.H. de Boer
Docenten dr. ir. A.H. de Boer
dr. ir. B.G.J.S. Sonneveld
A. Jessen MSc
dr. R. de Wildt-Liesveld MSc
prof. dr. R.E. Koes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: