Bouwstenen van het leven

2018-2019

Doel vak

1. Het doel van Bouwstenen van het Leven is de student de
basisbeginselen bij te brengen van de biochemie.
2. Leerdoelen: De student kan
• bouwstenen en opbouw van biochemisch relevante macromoleculen en hun
complexen identificeren en de krachten en interacties die hun structuur
en samenstelling bepalen opnoemen;
• uitleggen waardoor de richting van biochemische processen bepaald
wordt, hoe enzymen werken en gereguleerd worden, en welke rol membranen
in cellen hebben;
• principes uit de thermodynamica en enzym kinetiek op biochemische
processen toepassen;
• verscheidene biochemische en biofysische technieken praktisch
toepassen, gegevens opnemen en verwerken en daarbij maatregelen m.b.t.
biologische veiligheid bewaken;
• Biochemisch onderzoek analyseren en in een verslag vastleggen, waarbij
op correcte wijze naar wetenschappelijke bronnen wordt verwezen.

Inhoud vak

De colleges behandelen structuur en functie van biologisch relevante
moleculen. Daarbij ligt bijzondere aandacht op de structuur en functie
van enzymen. Tenslotte worden biologische membranen behandeld. Bij het
practicum worden enkele biochemische en biofysische technieken behandeld
en toegepast. In werkcolleges wordt de theorie verduidelijkt en op
biologische en biochemische vraagstukken toegepast. Hierbij ligt
bijzondere aandacht op schrijfvaardigheden.

Onderwijsvorm

1. Hoorcolleges (32 uur)
2. Werkcolleges (0 uur)
3. Werkgroepen (8 uur)
4. Practica (40 uur)
5. Excursies (0 uur)
6. Project (0 uur)
7. Zelfstudie (88 uur)

Toetsvorm

1. Tentamen:
a. Gesloten vragen: meerkeuze.
b. Afname: digitaal
2. Academische Vaardigheden:
a. Schrijfvaardigheden: practicumverslag
b. Presentatievaardigheden: NVT
c. Engels in: tekstboek en collegeslides
d. Onderzoeksvaardigheden: data verzamelen, data analyse, data
interpretatie.
e. Oordeelsvorming: NVT
f. Klinisch redeneren: NVT
g. Anders, namelijk veilig werken op het laboratorium: gesloten vragen,
meerkeuze; afname digitaal.
h. Herkansing: bij hertentamen moment en in volgend academisch jaar
3. Weging: tentamen (67% van het eindcijfer) en verslag practicum (33%
van het eindcijfer).
4. Alle onderdelen, inclusief de veiligheidstoets, moeten minimaal met
een 5,5 zijn beoordeeld om voor deze cursus te slagen.

Literatuur

1. Alberts et al.: Essential Cell Biology, 4th ed., Taylor & Francis
Group; practicumhandleiding; handboek laboratoriumvaardigheden.
2. Syllabus, eLearning modules (online)
3. Tekstboek is in het Engels, overig schriftelijk en digitaal materiaal
in het Nederlands.

Doelgroep

Gezondheid en Leven
Jaar 1
Verplichte cursus

Overige informatie

1. Het cijfer voor de cursus Bouwstenen van het leven, wordt pas
vastgesteld indien de student een voldoende beoordeling heeft behaald
voor de taaltoets Nederlands (AB_TAALTOETS) of de ‘Bijspijkercursus
Nederlands’ heeft afgerond.

2. Aanwezigheid bij alle practicumproeven en
veiligheidsinstructies is verplicht. Bij het experimentele gedeelte is
het dragen van een laboratoriumjas verplicht. Studenten worden alleen
toegelaten tot het practicum als ze:
a. de blusinstructie hebben gevolgd (AB_GL_BRAND BLUSINSTRUCTIE
VOOR STUDENTEN G&L);
b. de veiligheidstoets op Canvas voldoende hebben afgerond;
c. de Canvastoets over rekenen met concentraties en verdunningen
voldoende hebben afgerond.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen. Let op! Als je één of meer van de onderdelen moet herkansen, moet je je wel zelf inschrijven voor het hertentamen, ook als je de schrijfopdracht of het practicumverslag moet herkansen.

Algemene informatie

Vakcode AB_487001
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. Y.J.M. Bollen
Examinator prof. H. Lill
Docenten dr. ir. Y.J.M. Bollen
prof. H. Lill

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege, Practicum*, Hoorcollege*, Werkgroep*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: