Klinische Bewegingsanalyse

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van kennis en inzicht in de toepassing van
bewegingsanalyse in de context van revalidatie. Specifieke cursusdoelen
zijn:
• De student heeft kennis van en inzicht in de kinematische en
kinetische aspecten van het looppatroon van de mens;
• De student is bekend met de gebruikelijke terminologie uit de
klinische gangbeeldanalyse;
• De student kan een observationele gangbeeldanalyse uitvoeren van het
normale en pathologische looppatroon;
• De student kan een kwalitatieve biomechanische analyse maken van het
normale en pathologische looppatroon en kan geobserveerde afwijkingen in
het looppatroon relateren aan afwijkingen in het spierskeletsysteem;
• De student begrijpt hoe kwantitatieve data met betrekking tot het
normale en pathologische looppatroon verzameld en geïnterpreteerd kan
worden;
• De student heeft inzicht in de manier waarop een biomechanische
analyse kan worden toegepast binnen de revalidatiezorg en -onderzoek;

Inhoud vak

Deze cursus richt zich op het biomedisch toegepast wetenschappelijk
onderzoek met betrekking tot pathologische looppatronen en het toepassen
van de klinische gangbeeldanalyse als diagnostisch instrument in de
revalidatiepraktijk. De centrale vraag in de cursus is: Hoe kunnen
biomechanische en coördinatieve aspecten van het normale en
pathologische looppatroon worden gekwantificeerd en gevisualiseerd
binnen de klinische setting, en hoe kan dit worden toegepast voor
diagnose, prognose en behandelevaluatie van loopproblemen bij
verschillende patiëntgroepen? De analyse van de relatie tussen de
biomechanische eigenschappen van het (pathologische) spierskeletsysteem
en de kinematische en kinetische afwijkingen in het looppatroon staat
hierbij centraal. Met dit doel zullen de algemene spatio-temporele
karakteristieken en gewrichtsbewegingen van normale en pathologische
looppatroon worden beschreven. Tevens zullen onderliggende
(spier)krachten en gewrichtsmomenten worden geanalyseerd aan de hand van
biomechanische (inverse dynamische) analyses en op basis van
electromyografie (EMG).
In deze cursus ligt de nadruk op een "intuitieve" (kwalitatieve)
toepassing van de biomechanica als gereedschap binnen de klinische
gangbeeldanalyse, en zal de toepassing van dit gereedschap binnen de
klinische praktijk worden gedemonstreerd. Aan de hand van verschillende
klinische casussen maken studenten kennis met deze vorm van functionele
diagnostiek, en zullen ze leren hoe ze deze diagnostiek op kwalitatieve
en kwantitatieve wijze kunnen uitvoeren. De colleges en practica worden
aangevuld met gastlezingen van klinische professionals om de brug te
slaan tussen theorie en praktijk. Studenten krijgen zo inzicht in de
mogelijkheden en beperkingen van het toepassen van de biomechanische
analyses in een klinische context.

Onderwijsvorm

Deze cursus omvat 10 hoorcolleges, 4 gastcolleges en 4 computerpractica.
In de reguliere colleges zullen theoretische principes worden
toegelicht. In de gastcolleges zullen ervaren klinische professionals
toelichten hoe zij klinische bewegingsanalyse toepassen in hun
dagelijkse praktijk. In de computerpractica zullen studenten zelf
oefenen met het toepassen van verschillende stappen uit de klinische
bewegingsanalyse aan de hand van relevante voorbeelden van het normale
en pathologische looppatroon. Bij de practica zal gebruik worden gemaakt
van software applicaties om het looppatroon te analyseren en
visualiseren (MoxieViewer, Matlab).
Contacturen: 48 uur (26 hoorcolleges, 20 computerpractica, 2 tentamen)
Zelfstudie: 120 uur

Toetsvorm

Het examen bestaat uit een Multiple Choice gedeelte (60%) en een
gedeelte met open vragen waarin een kwalitatieve analyse moet worden
uitgevoerd (40%).
Practica zijn verplicht. Voor ieder practicum moet een verslag worden
ingeleverd via BlackBoard. De resultaten van het laatste practicum
dienen te worden gepresenteerd in een laatste plenaire bijeenkomst.

Literatuur

- Whittle's Gait Analysis, 5th Edition Churchill Livingstone Title
ISBN: 978-0-7020-4265-2
- Handouts op Canvas

Overige informatie

De voertaal in deze cursus is het Nederlands

Aanbevolen voorkennis

Voor het volgen van deze cursus is kennis van de volgende vakken van
belang:
- Anatomie van het bewegingsapparaat
- Pathologie van het bewegen
- Biomechanica
- Meten van fysische grootheden
- Verwerken van digitale signalen

Algemene informatie

Vakcode B_CLINMOVEAN
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. J.H.P. Houdijk
Examinator dr. J.H.P. Houdijk
Docenten dr. M.M. van der Krogt
dr. J.H.P. Houdijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Computerpracticum