Introductie Bouw, Werking en Sturing van het Bewegingssysteem

2018-2019

Doel vak

De student heeft na het volgen van de cursus een goed beeld van de minor
Bouw, Werking en Sturing van het Bewegingssysteem, en van de wijze
waarop hij of zij geacht wordt 'kennis' te benaderen en daarmee om te
gaan bij het voeren van discussies, het schrijven van kritische
beschouwingen en het geven van presentaties.

Inhoud vak

Wetenschap bedrijven vereist van studenten een andere omgang met
'kennis' dan die waaraan zij in de eerste twee jaar van het curriculum
gewend zijn geraakt. In hoorcolleges zal worden verduidelijkt wat er
allemaal komt kijken bij het kritisch omgaan met kennis en het genereren
van nieuwe kennis door wetenschappelijk onderzoek. Studenten schrijven
vervolgens in groepjes een kritische beschouwing van artikelen die
betrekking hebben op een BWSB-onderwerp. Deze beschouwing wordt
onderworpen aan peer review. Tenslotte verzorgen de studenten een
presentatie over het onderwerp en hun kritische beschouwing daarvan
tijdens een plenaire bijeenkomst.

Onderwijsvorm

Totaal 84 uur, waarvan 14 uur hoorcollege, 4 uur bijwonen van seminars,
en 66 uur werken in groepen aan een onderwerp aan een kritische
beschouwing, peer review en een presentatie.

Toetsvorm

Het cijfer voor de cursus wordt bepaald door huiswerkopdrachten
(30%), de presentatie (30%) en de kritische beschouwing (40%).

Literatuur

De leerstof bestaat uit een reader die wordt verstrekt bij aanvang van
de cursus, en wetenschappelijke artikelen..

Overige informatie

Aan de cursus kunnen maximaal 22 studenten deelnemen, studenten die de
BWSB minor volgen hebben voorrang.

Algemene informatie

Vakcode B_INTROBWSB
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M.F. Bobbert
Examinator dr. M.F. Bobbert
Docenten dr. M.F. Bobbert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege