Mechanische Analyse

2018-2019

Doel vak

De student is in staat om een dynamische bewegingsvergelijking met
vectoren op te stellen en uit te rekenen. De student kan zelfstandig een
2D dynamisch ‘linked segment model’ ontwikkelen, waarmee met behulp van
een invers dynamische analyse, netto krachten en momenten in ieder
gewricht in het lichaam kunnen worden uitgerekend. De student kan
gewrichtsvermogens uitrekenen en kan arbeid en vermogen van het lichaam
op 3 manieren uitrekenen. De student kan een spiermodel ontwikkelen om
momenten te vertalen naar lokale spierkrachten en gewrichtskrachten,
rekening houdend met het bestaan van bi-articulaire spieren. De student
heeft de vaardigheid om het bovengenoemde zowel op papier als in een
matlab computer programma uit te werken. De student kan de berekende
parameters interpreteren in het kader van een concrete vraagstelling. De
student heeft inzicht in fouten in berekende gegevens en in oorzaken van
deze fouten.

Inhoud vak

De cursus bestaat uit een aantal hoorcolleges, gericht
op het leren opstellen en oplossen van dynamische
bewegingsvergelijkingen in het kader van de inverse dynamica. Tevens
wordt behandeld hoe energie verandering van lichaamsdelen en vermogen en
arbeid (zowel rond enkele gewrichten als van het gehele lichaam) kan
worden berekend. Tot slot wordt aandacht besteed aan het rekenen in
lokale assenstelsels en het vertalen van netto momenten naar
spierkrachten en gewrichtskrachten. Praktische oefening vindt plaats met
behulp van op Canvas geplaatste sommen en practica. De sommen sluiten
aan op
de practica en dienen voorafgaand aan de practica te worden geoefend. De
practica worden uitgevoerd in tweetallen. In de practica krijgt de
student een set bewegingsdata en krachtendata aangeleverd, verkregen in
een experiment gericht op het oplossen van een praktische vraag met
betrekking tot het bewegen. Vervolgens wordt stapsgewijs geleerd om de
bewegingsvergelijkingen te implementeren in een computerprogramma. In de
practica worden netto krachten en momenten rond alle gewrichten
berekend. Tevens wordt op 3 manieren door het lichaam geleverde vermogen
en arbeid bepaald. Tot slot worden spierkrachten en gewrichtskrachten in
de knie berekend. Dit laatste wordt één keer met een zeer eenvoudig
spiermodel van de knie uit gevoerd en één keer met een meer realistisch
model waarin ook bi-articulaire spieren vóórkomen.
Bij alle practica, behalve het eerste dagdeel, wordt de student gevraagd
om de resulterende gegevens te interpreteren en te documenteren in een
verslag. De deadline voor het inleveren van ieder verslag is telkens
kort na het laatste dagdeel van het betreffende practicum.

Onderwijsvorm

Urenverdeling: 43 contacturen (16 uur hoorcollege, 25
uur practicum), 114 uur zelfstudie waaronder het individueel maken
sommen en het in tweetallen maken van verslagen; 3 uur tentamen.
Tussentijds worden 3 verslagen ingeleverd. Aanwezigheid bij de practica
is verplicht.

Toetsvorm

Tentamen (open eind vragen);
Voorwaarde voor een voldoende eindresultaat is voldoen aan eisen m.b.t.
practicum, gemaakte sommen en ingeleverde verslagen.
Details met betrekking tot deze eisen worden op Canvas bekend
gemaakt.

Literatuur

• Verplicht: op Canvas geplaatste documenten, oefenvragen en
college sheets; stof van practica.

Afwijkende intekenprocedure

De indeling van practica vindt plaats via Canvas.

Aanbevolen voorkennis

Biomechanica
Verwerken van Digitale Signalen

Algemene informatie

Vakcode B_MECHAN
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I. Kingma
Examinator dr. I. Kingma
Docenten dr. I. Kingma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.