Meten van Fysische grootheden

2018-2019

Doel vak

Deze cursus behandelt gangbare meetmethoden en -technieken die worden
gebruikt in de natuurwetenschappelijke aanpak binnen de
bewegingswetenschappen. Kenmerkend voor het meten van fysische
grootheden is dat met behulp van apparatuur een (veelal elektrisch)
signaal wordt verkregen. Met behulp van een computer wordt het signaal
bewerkt om de gewenste grootheid te bepalen. In deze cursus worden de
grondbeginselen behandeld van zowel het meten van fysische grootheden,
als van het verwerken van de gemeten signalen.

Inhoud vak

Een groot deel van de cursus bestaat uit algemene methoden en technieken
die van toepassing zijn op het meten en verwerken van vrijwel alle
fysische signalen. Hierbij wordt behandeld hoe Matlab gebruikt kan
worden voor het verwerken van gemeten signalen. Daarnaast worden drie
specifieke soorten metingen behandeld die centraal staan in de
bewegingswetenschappen: meting van spieractiviteit via het EMG-signaal,
meting van krachten met behulp van een krachtenplatform, en registratie
van kinematische grootheden door middel van bewegingsregistratie.

Onderwijsvorm

Werkvorm: naast hoorcolleges zijn er practica; deze bestaan uit
meetsessies en uitwerksessies. Voor de practica worden de studenten in
groepen verdeeld, die elk hun eigen rooster hebben. Bij zowel de
meet- als de uitwerksessies is deskundige begeleiding aanwezig.
Aanwezigheid bij de meetsessies is verplicht.
Urenverdeling: 26 uur hoorcollege, 42 uur practicum (10.5 uur meten,
31.5 uur uitwerken), 5 uur tentamen, 95 uur zelfstudie.

Toetsvorm

Toetsing van het practicum vindt plaats in de tentamenweek door middel
van de Practicumtoets. Hier moet elke student een aantal vragen over het
practicum schriftelijk (digitaal) beantwoorden. Slagen voor deze toets
is voor alle studenten vereist om het eindcijfer (zie hieronder)
toegekend/geregistreerd te krijgen, en is voor Bachelorstudenten een
voorwaarde om aan het Bachelor OnderzoeksProject (BOP) te mogen
beginnen.
Toetsing van de theorie vindt plaats door middel van een tussentoets
(bestaande uit meerkeuzevragen) aan het begin van de vierde week, en een
digitaal tentamen (bestaande uit open vragen die veelal in Matlab moeten
worden opgelost) in de tentamenweek. Het eindcijfer is het maximum van
(1) het tentamencijfer, en (2) 20% cijfer voor tussentoets + 80%
tentamencijfer.

Vereiste voorkennis

Voorkennis: In deze cursus wordt ervan uitgegaan dat de student de stof
behandeld in de cursussen Wiskunde en Verwerken van Digitale Signalen
beheerst. Ook zal er nu en dan een beroep worden gedaan op stof die
behandeld is bij Biomechanica.

Literatuur

Verplicht: syllabus en practicumhandleiding (beide op Canvas
beschikbare interne publicaties).

Algemene informatie

Vakcode B_METENVANFG
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. R.J. van Beers
Examinator dr. R.J. van Beers
Docenten dr. R.J. van Beers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Practicum*, Hoorcollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.