Motorisch Leren en Ontwikkelen

2018-2019

Doel vak

Na het doorlopen van de cursus is de student in staat om:

*een omschrijving te geven van de begrippen motorisch leren en
motorische ontwikkeling en uit te leggen of/hoe deze begrippen aan
elkaar zijn gerelateerd;
*vanuit verschillende theoretische benaderingen (behaviorisme,
informatieverwerkingsbenadering, sociale leertheorie, ecologische
psychologie, constraints-led approach, dynamische systeembenadering) toe
te lichten:
o hoe het leren van motorische vaardigheden plaatsvindt;
o welke relaties bestaan met hedendaagse onderzoeksthema’s, zoals
impliciet/expliciet leren, observationeel leren, invloed van variatie,
instructie, feedback;
*vanuit de behandelde onderzoeksthema’s voorbeelden te geven van de
wijze waarop het motorisch leerproces (effectief) kan worden beïnvloed;
*in grote lijnen te beschrijven hoe de 'normale' motorische ontwikkeling
verloopt vanaf de geboorte tot en met de puberteit;
*vanuit verschillende theoretische benaderingen (ontwikkelingstheorie
Jean Piaget, rijpingstheorie, leer- en informatieverwerkingsmodellen,
dynamische systeemtheorie, ecologische psychologie) toe te lichten:
o welke factoren ontwikkeling bepalen;
o hoe motorische ontwikkeling plaatsvindt;
o of/hoe motorische ontwikkeling beïnvloed kan worden;
*uit te leggen welke relatie er is tussen motoriek en cognitie vanuit
het perspectief van ‘grounded/embodied cognition’;
*toe te lichten wat de sterkten en zwakten van de verschillende
theoretische benaderingen zijn en welke invloed deze benaderingen hebben
op de hedendaagse sport- en bewegingspraktijk.

Inhoud vak

In deze cursus staan diverse niveaus, wetenschapsgebieden en
theoretische benaderingen centraal waarop en van waaruit naar motorisch
leren en ontwikkelen gekeken kan worden. Door de hele cursus wordt
aandacht besteed aan de implicaties van de besproken concepten,
inzichten en bevindingen voor de sport- en bewegingspraktijk.

Onderwijsvorm

21 uur college, 4 uur tentamen, 143 uur zelfstudie

Toetsvorm

Digitale multiple choice toets, 70 driekeuze vragen.
De eerste kans wordt in twee delen- te weten leren en ontwikkelen- op
twee achtereenvolgende momenten gedurende periode 1 afgenomen. Na elk
deel krijgt de student een indicatie hoe hij/zij het deeltentamen heeft
gemaakt. De twee delen wegen even zwaar. Na twee delen wordt het
eindcijfer bekend gemaakt. Indien dit eindcijfer een onvoldoende is kan
het tentamen in zijn geheel (twee delen op één moment) worden herkanst
in de hertentamenweek.

Literatuur

*Davids, K. Button, B., Benett, S. (2008). Dynamics of skill
acquisition: a constraints-led approach. Champaign: Human kinetics.
*Sugden, D., M., Wade (2013). Typical ad atypical motor development.
Londen: Mac Keith Press.
*diverse aanvullende artikelen, zie de verwijzingen in de
cursushandleiding.
*collegesheets

Algemene informatie

Vakcode B_MOTORLEREN
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. M.J. Kok
Examinator drs. M.J. Kok
Docenten drs. M.J. Kok

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege