Onderzoeksmethoden/Epidemiologie

2018-2019

Doel vak

- De student kan de verschillen tussen typen epidemiologisch onderzoek
en de belangrijkste vormen van bias beschrijven.
- De student kan epidemiologische gegevens omtrent blootstelling aan een
risicofactor en een gezondheidsuitkomst met een regressieanalyse
(logistische regressie en survivalanalyse) analyseren en de resultaten
hiervan interpreteren.
- De student kan kennis toepassen om nieuwe onderzoeksvragen te
formuleren, geschikte onderzoeksopzetten te selecteren, correcte
statistische procedures in SPSS uit te voeren, de output van SPSS te
interpreteren en de methoden en resultaten ervan correct te
communiceren.

Inhoud vak

In deze cursus raken de studenten vertrouwd met onderzoeksmethodologie
en statistiek dat veel gebruikt wordt in epidemiologisch onderzoek,
zoals in de fysiotherapie. De studenten worden bekend gemaakt met
basisbegrippen in epidemiologisch onderzoek en zij leren vormen van
vertekening van resultaten in epidemiologisch onderzoek herkennen.
Studenten leren verschillende analysetechnieken toe te passen op
epidemiologische vraagstukken, bijvoorbeeld multipele (logistische)
regressieanalyse en survivalanalyse.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en computerpractica (SPSS).

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van de resultaten van een
theoretisch tentamen en twee praktische (SPSS) tentamens. Het
theoretisch tentamen (65% van het eindcijfer) bestaat uit korte open-
antwoordvragen. In de twee praktische tentamens (35% van het eindcijfer)
wordt de student gevraagd datasets met SPSS te analyseren. Alle
tentamens moeten voldoende worden afgerond (≥5.5/10).

Vereiste voorkennis

- 900121: Statistiek (Deze kennis wordt bekend verondersteld.)
- 900220: Meten met vragenlijsten en (sport)motorische tests (Deze
kennis wordt bekend verondersteld.)

Literatuur

-Fletcher RH, Fletcher SW, Fletcher GS. Clinical epidemiology: the
essentials (5th edition). Lippincott, Williams & Wilkins, 2014.
-Field A. Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. Sage
Publications ltd., 2013.
-De Vet HCW et al. Measurement in Medicine. Cambridge University Press,
2011.

Overige informatie

- 900121: Statistiek (Deze kennis wordt bekend verondersteld.)
- 900220: Meten met vragenlijsten en (sport)motorische tests (Deze
kennis wordt bekend verondersteld.)

Algemene informatie

Vakcode B_OZMEPIDEM
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M.J.M. Hoozemans
Examinator dr. M.J.M. Hoozemans
Docenten dr. M.J.M. Hoozemans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Bijeenkomst, Hoorcollege, Practicum