Regelen van spier-skeletsystemen

2018-2019

Doel vak

De student heeft kennis van de basale concepten uit de theorie over de
dynamica van lineaire systemen, zowel in het tijddomein als in het
frequentiedomein. De student heeft kennis van de basale concepten met
betrekking tot het regelen van dergelijke systemen, zowel in het
tijdsdomein als in het frequentiedomein. De student is in staat om,
gebruikmakend van deze kennis, specifieke vragen met betrekking tot
bewegingssturing te analyseren.

Inhoud vak

Regeltheorie houdt zich bezig met de vraag hoe een systeem zo geregeld
kan worden dat een gegeven doel zo goed mogelijk wordt bereikt. Binnen
deze cursus wordt eerst besproken hoe lineaire systemen in het
frequentiedomein geanalyseerd kunnen worden. Dit vormt het fundament
voor een bespreking van de basisconcepten uit de lineaire regeltheorie
(open loop, feedforward en feedbackregeling, PID regeling, toestands-
en uitgangsterugkoppeling, toestandsreconstructie). Alle concepten
zullen worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden over
bewegingssturing, waarbij we het spierskeletsysteem als het
tijdsinvariante te regelen systeem beschouwen en het zenuwstelsel als
de regelaar.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcolleges en computerpracticum.
Urenverdeling:
18 uur hoor/responsiecolleges;
22 uur voorbereiding colleges/practica;
21 uur computerpractica;
17 uur tentamenvoorbereiding;
2 uur tentamen.

Toetsvorm

tentamen
Het eindcijfer wordt voor 90% bepaald door het cijfer voor het
schriftelijk gesloten boek tentamen, en voor 10% door de beoordeling
van inleveropdrachten. Dit zijn geselecteerde practicumopdrachten
waarvan de uitwerking tijdens de practica aan de docent moet worden
getoond of schriftelijk moet worden ingeleverd.

Vereiste voorkennis

Deelnemers aan deze cursus moeten kennis hebben van de stof,
behandeld in de derdejaars cursus ‘Dynamica van lineaire systemen’.

Literatuur

Syllabus (interne publicatie).

Overige informatie

Deze cursus maakt deel uit van de minor BWSB. Het wordt aanbevolen om de
cursus ‘Simulatiemodellen van neuromusculaire systemen’ tegelijk met
deze cursus te volgen.

Aanbevolen voorkennis

Het wordt aanbevolen om de cursus ‘Simulatiemodellen van
Spier-skeletsystemen’ te hebben gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode B_REGELEN
Studiepunten 3 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. R.J. van Beers
Examinator dr. R.J. van Beers
Docenten dr. R.J. van Beers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.