Sportfilosofie

2018-2019

Doel vak

De student heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste
sportfilosofische thema's en vraagstellingen. Op basis hiervan kan de
student wetenschappelijke vragen en problemen op het terrein van de
sport vanuit een filosofisch perspectief benaderen. Hierbij gaat het om
zowel conceptuele als ethisch-normatieve vragen.

Inhoud vak

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• het dubbelkarakter van sport (sport als 'doel' en sport als 'middel');
• de relatie tussen sport en spel (zowel 'game' als 'play');
• de relatie tussen sport en lichamelijke activiteit;
• de verhouding tussen sport en samenleving;
• de relatie tussen sport en gezondheid;
• het ontstaan van de fitnesscultuur;
• topsport, trots en nationale identiteit;
• waarden en normen in de sport ('fair play', doping, 'gender',
discriminatie, geweld);
• grenzen aan het maakbare lichaam.

Onderwijsvorm

Een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges.

Toetsvorm

Paper + peer review (mbv turnitin)
Iedereen schrijft individueel een werkstuk dat, voordat het door de
docent wordt beoordeeld, door twee medestudenten wordt gereviewd. Het
eindcijfer wordt bepaald door het werkstuk en de reviews, waarbij geldt
dat een deelcijfer lager dan vijf niet is toegestaan.

Literatuur

• Tamboer, J.W.I en Steenbergen, J., Sportfilosofie. Leende: Damon, 2000
(EUR 15,85)
• Cursushandleiding, artikelen op Canvas.

Algemene informatie

Vakcode B_SPORTFIL
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I.M. van Hilvoorde
Examinator dr. I.M. van Hilvoorde
Docenten dr. I.M. van Hilvoorde

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege