Statistiek

2018-2019

Doel vak

Het bijbrengen van kennis over statistische methoden en technieken die
binnen het (bewegings-)wetenschappelijk onderzoek van belang zijn,
alsmede het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om statistische
analyses te kunnen uitvoeren.

Inhoud vak

Na een inleiding over de wetenschappelijke methode en elementaire
statistische concepten, zullen onder meer de volgende onderwerpen aan
bod komen: correlatie, regressieanalyse, t-test, variantieanalyse
(ANOVA), factoriële ANOVA, ANOVA met herhaalde metingen en
non-parametrische technieken. Ook zal aandacht worden besteed aan de
wijze waarop de (psychometrische) kwaliteit van vragenlijsten bepaald
kan worden. Voor het uitvoeren van deze technieken zal het pakket IBM
SPSS Statistics gebruikt worden.

Onderwijsvorm

Urenverdeling: 18 uur hoorcollege, 145 uur zelfstudie/practicum, 5 uur
tentamen,

De studenten zijn binnen de grenzen van het programma vrij om de
opgegeven practicumopdrachten te doen waar en wanneer zij willen.
Tijdens de gehele cursusperiode is de docent te benaderen met vragen
over de stof. Een (wisselend) aantal keer per week zijn de facultaire
computerruimtes gereserveerd voor studenten die er de voorkeur aan geven
op de VU aan hun opdrachten te werken. Als daar behoefte aan is, zal
tijdens die gereserveerde periodes deskundige begeleiding aanwezig zijn.
Die behoefte zal via Canvas worden geïnventariseerd. Ook buiten de
gereserveerde periodes kan, wanneer er geen andere activiteiten gepland
zijn, van de computers in de onderwijsruimten gebruik worden gemaakt.
Let op: Om op de eigen computer aan de opdrachten te kunnen werken dient
het pakket SPSS te worden aangeschaft (dat kan vrij goedkoop via
surfspot.nl).

Toetsvorm

De cursus kent naast een eindtoets een praktische opdracht die ongeveer
halverwege de cursus moet worden ingeleverd. Alleen wanneer wordt
voldaan aan de eisen die voor deze opdracht zijn opgesteld, kan worden
deelgenomen aan de eindtoets. De eindtoets bestaat uit open vragen, waar
bij de beantwoording van de computer gebruik moet worden gemaakt.

Literatuur

verplicht:
Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th Edition) – Andy
Field (ISBN 9781526419521)

Algemene informatie

Vakcode B_STAT
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. T. de Haan
Examinator drs. T. de Haan
Docenten drs. T. de Haan
dr. J.R. Pijpers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: