Wiskunde

2018-2019

Doel vak

Aan het eind van de cursus zal de cursist bekend moeten zijn met de
wiskundige begrippen en basistechnieken die bij het bewegingsonderzoek
een rol kunnen spelen.

Inhoud vak

De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan de orde komen: complexe
getallen, functies, vergelijkingen (inclusief stelsels van
vergelijkingen), differentiaal- en integraalrekening (inclusief
differentiaalvergelijkingen), coördinaten en coördinatenstelsels,
assentransformaties en vector- en matrixrekening.

Onderwijsvorm

Urenverdeling: 30 uur college, 7 uur toetsing, 131 uur zelfstudie
(waarvan optioneel 28 uur werkgroep).

De cursus kent een vooruitgeschoven deel in periode 1, bedoeld voor
studenten die hun algebraïsche vaardigheden op peil moeten brengen. Dit
deel begint met een inleidend college gevolgd door een instaptoets.
Beide activiteiten zijn bedoeld voor alle studenten. Studenten die de
instaptoets niet halen wordt met klem geadviseerd om het voortraject te
volgen. In dit voortraject zijn extra hoorcolleges en werkgroepen
opgenomen. Bovendien wordt dit voortraject ondersteund met
instructiefilmpjes.
De reguliere cursus in periode 2 richt zich op de wiskunde die binnen
het bewegingsonderzoek van belang is. Om in te spelen op de diversiteit
bij de instroom en tegelijkertijd de zelfwerkzaamheid optimaal te
stimuleren, kent de cursus een opzet waarbij sprake is van twee soorten
colleges: kerncolleges en ondersteunende colleges. Tijdens de
kerncolleges zullen nieuwe en/of relatief moeilijke onderwerpen worden
behandeld en zal er worden ingegaan op voorbeelden die het inzicht
verdiepen. De kerncolleges, die het karakter hebben van een klassiek
hoorcollege, zijn bestemd voor de gehele groep. Tijdens de
ondersteunende colleges zullen voorbeeldopdrachten worden uitgewerkt en
zal worden ingegaan op vragen van studenten. De ondersteunende colleges
hebben het (informelere) karakter van een werkcollege en zijn bestemd
voor de wiskundig wat zwakkere studenten. Studenten die de vraagstukken
zelfstandig kunnen oplossen (de antwoorden kunnen in het boek of via de
digitale leeromgeving Canvas gecontroleerd worden) en die bovendien
wat de stof betreft op schema liggen, hoeven deze ondersteunende
colleges niet bij te wonen.

Toetsvorm

tentamen
Na de eerste week wordt er een tussentoets afgenomen. Het resultaat van
deze tussentoets telt voor 20% mee bij de bepaling van het eindcijfer.
De cursus wordt afgesloten met een eindtoets die voor 80% meetelt.
Herkansingen zullen de vorm hebben van één ongedeeld tentamen dat voor
100% het eindcijfer bepaalt. De instaptoets (in het voortraject) is puur
diagnostisch van aard en wordt dus op geen enkele wijze meegenomen in de
bepaling van het eindcijfer. Alle toetsen worden in multiple choicevorm
afgenomen. Er mag daarbij geen gebruik worden gemaakt van een grafische
rekenmachine of formulekaart. Bij de eindtoets (en de herkansing) is een
gewone rekenmachine wel toegestaan.

Literatuur

Verplicht:
Maths in Motion - Theo de Haan, ISBN 978-90-804070-0-8, EUR 26, -.
Verkoop via de docent en tijdens het inleidende college (in periode 1).
Geadviseerd, met name voor studenten die het voortraject volgen:
Basisboek Wiskunde Tweede editie – Jan van de Craats & Rob Bosch, ISBN
978-90-430-1673-5, ongeveer EUR 40,-. (grotendeels ook gratis digitaal
beschikbaar).

Overige informatie

Bij deze cursus zal de studiebelasting van student tot student sterk
uiteenlopen. Indien de vwo-wiskundekennis paraat is, zal wellicht een
geringere studiebelasting dan 6 studiepunten worden ervaren. Daar staat
tegenover dat bijvoorbeeld ex-hbo-studenten die lang geleden
wiskundeonderricht hebben genoten, vaak meer dan de geplande studietijd
zullen moeten investeren.

Afwijkende intekenprocedure

Studenten tekenen zich zelf in voor dit vak via Vunet. De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode B_WIS
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator drs. T. de Haan
Examinator drs. T. de Haan
Docenten drs. T. de Haan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*, Overig

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: