Business Statistics

2018-2019

Doel vak

Dit vak is het tweede in de lijn van de academic core, waarin je
vertrouwd raakt met de statistische denk- en werkwijze (Academic and
research skills). In dit vak maak je kennis met een aantal belangrijke
statistische onderwerpen en een aantal elementaire kwantitatieve
technieken met betrekking tot bedrijfskunde en economie. Deze technieken
zijn niet alleen van belang in een academische context, maar ze helpen
tevens bij het analytisch oplossen van bedrijfskundige vraagstukken
(Bridging theory and practice – knowledge). Je leert niet alleen die
technieken, maar ook de kunst van het abstraheren van een probleem in de
echte wereld tot een statistisch probleem, en weer terug van een
statistisch antwoord tot een antwoord dat relevant is voor de echte
wereld (Bridging theory and practice – application).
Na succesvolle afronding van dit vak kun je:
• goed omgaan met statistische notatie (passief en actief);
• elementaire kansrekeningsopgaven doorrekenen;
• gebeurtenissen modelleren met de Bernoulliverdelingen, de binomiale,
de uniforme en de normale verdeling;
• beschrijvende statistieken (gemiddelde, mediaan, variantie,
correlatiecoëfficiënt, scheefheid, proportie, etc.) uitrekenen en
interpreteren;
• omgaan met de begrippen populatie, steekproef en steekproefspreiding;
• betrouwbaarheidsintervallen (voor gemiddelde, proportie en variantie)
uitrekenen;
• onderscheid maken tussen statistische en praktische significantie;
• één-steekproeftoetsen (voor gemiddelde, mediaan, proportie en
variantie) uitvoeren;
• twee-steekproeftoetsen (voor gemiddelde, mediaan, proportie en
variantie) uitvoeren;
• kruistabellen opstellen en de chi-kwadraattoets uitvoeren;
• meervoudige regressie (inclusief toetsen, betrouwbaarheidsintervallen
en dummy’s) uitvoeren;
• een eenwegsvariantieanalyse (inclusief post-hoc-analyse) uitvoeren;
• de juiste toets kiezen voor een gegeven probleem;
• gegevens en verbanden visualiseren;
• software gebruiken voor bovenstaande onderwerpen.

Inhoud vak

Bedrijfskunde is een vakgebied waarin gegevens van centraal belang zijn.
Ideeën over het effect van advertenties op verkoop, of van bonussen op
de prestatie van werknemers zijn leuk, maar de ultieme test is niet de
theorie, maar de empirische gegevens. Helaas zijn dergelijke gegevens
nooit volledig eenduidig. Verkoopcijfers gaan de ene dag omhoog en de
andere dag omlaag, en er zijn meer factoren die zorgen voor ruis in de
waarnemingen. Statistiek is een hulpmiddel om conclusies te trekken uit
gegevens. De moderne bedrijfsanalist moet daarnaast goed overweg kunnen
met spreadsheets en het visualiseren van gegevens. Dit vak schenkt
daarom ook aandacht aan dergelijke vaardigheden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Werkcolleges
Computercolleges

Toetsvorm

Individueel

Vereiste voorkennis

nvt

Literatuur

Doane, David P., and Lori E. Seward (2015), Applied Statistics in
Business & Economics, fifth Edition, McGraw-Hill
Aanvullende documenten via Canvas

Overige informatie

Bij dit vak wordt software gebruikt. Deze programma’s zijn beschikbaar
op de computers op de VU-campus. Desgewenst kan men via
http://www.surfspot.nl/ een goedkope versie voor thuisgebruik
aanschaffen. Bij de tussentoetsen worden de Engelstalige versies voor
Windows gebruikt.

Aanbevolen voorkennis

Business Mathematics

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_BS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. R. Heijungs
Examinator dr. R. Heijungs
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: