Integration Project

2018-2019

Doel vak

Hoofddoel: Het op geïntegreerde wijze toepassen van inzichten uit de
eerder in het eerste jaar gedane vakken.
Nadere specficatie:

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- Kunnen integreren van verschillende
perspectieven en modellen in een samenhangende analyse en beoordeling
van een bedrijfsprobleem of bedrijfsmodel; Kunnen vertalen van een
kritische analyse in goed onderbouwde conclusies of aanbevelingen.
- In staat zijn data te verzamelen over een
praktijkcasus aan de hand van desk research en interviews, en deze casus
te beschrijven.
- Zo nodig kwantitatieve tools kunnen
toepassen, afhankelijk van de aard van het onderzochte bedrijfsprobleem;
Het presenteren van kwantitatieve informatie in de vorm van
infographics.

Verbinden theorie en praktijk:
- Begrijpen van wat een bedrijfsmodel (business model) inhoudt;
Integreren van de in voorafgaande cursussen verkregen vakkennis.
- Het op geïntegreerde wijze kunnen toepassen van
verkregen kennis op een praktijkcasus; In staat zijn om tot gefundeerde
conclusies of aanbevelingen te komen.

Sociale vaardigheden: Het verkrijgen van inzicht in de factoren die
bijdragen aan het effectief samenwerken in studententeams.

Verbreden horizon: Het kunnen integreren van verschillende
disciplinaire perspectieven en modellen in een samenhangende analyse van
een bedrijfsprobleem; Kunnen vertalen van een kritische analyse in goed
onderbouwde conclusies of aanbevelingen.

Zelfbewustzijn: In staat zijn te reflecteren op de eigen ontwikkeling in
het eerste collegejaar en vooruit te blikken op het vervolg van de
opleiding.

Inhoud vak

Een groot voordeel van de studie bedrijfskunde is dat je een
verscheidenheid aan kennis en vaardigheden opdoet. Tegelijkertijd brengt
dit de uitdaging met zich mee in te zien hoe al deze verschillende
kennisgebieden samenhangen. Dit vak heeft als doel het op een
geïntegreerde manier toepassen van de tot dusver verkregen kennis en
vaardigheden, en het belang in te zien van goede afstemming en
integratie. Je gaat een tweetal praktijkopdrachten doen die
je in staat stellen de kennis die je het afgelopen jaar bent
tegengekomen, te integreren en toe te passen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, instructiecolleges en werkcolleges

Toetsvorm

(Tussentijdse) opdrachten – individuele en groepsbeoordeling.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a
handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley &
Sons. (gratis electronisch beschikbaar in VU bibliotheek)
(De Nederlandstalige editie is ook prima geschikt)

Aanbevolen voorkennis

Kennis van de kernvakken die in de perioden 1.1 tot en met 1.5 zijn
gedoceerd. Het is de bedoeling om de theorieën, tools, modellen en
inzichten uit
deze vakken te integreren en toe te passen bij de opdrachten.

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_IP
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M.W. van Gelderen
Examinator dr. M.W. van Gelderen
Docenten drs. E.A.H. Kleijn
dr. G.P. Melker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: