Organization Theory

2018-2019

Doel vak

Het centrale doel van het vak is het bekend maken met, en inleiden in
theorieën over het functioneren van organisaties. Door het volgen van
dit vak ontwikkel je niet alleen kennis en vaardigheden die essentieel
zijn voor een bedrijfskundig onderzoeker of bedrijfskundig professional,
maar helpt het tevens in het ontwikkelen van een goed beeld van dit
brede vakgebied en in de beoordeling of de verdere studie Bedrijfskunde
je aanspreekt. De onderstaande leerdoelen komen tijdens het vak
Organization Theory aan de orde:

Academische- en onderzoeksvaardigheden:
• Het kritisch lezen, analyseren, beoordelen en doorgronden van
wetenschappelijke teksten op het terrein van organisatietheorie
• Het kritisch reflecteren op, en interpreteren van literatuur en data
op het gebied van organisatietheorie met als doel gefundeerde
oordeelsvorming over de samenhang tussen concrete
organisatievraagstukken en academische studies

Verbinden theorie en praktijk:
• Het vanuit verschillende perspectieven begrijpen van de terminologie,
begrippen, modellen en theorieën op het terrein van
organisatietheorie
• Analyseren van één van de OT thema’s aan de hand van theorie en
praktijkinterviews, en op basis daarvan tot gefundeerde oordeelsvorming
komen.

Sociale vaardigheden:
• Het doen van analyse en praktijkonderzoek in teamverband en resultaten
hiervan terugkoppelen aan docenten/studenten

Inhoud vak

Bij het vak Organization Theory maken we kennis met het brede vakgebied
dat kijkt naar het functioneren van organisaties en in het bijzonder
naar de rol van het management. Je leert niet alleen de basisbegrippen,
theorieën en debatten op o.a. de gebieden strategie, leiderschap,
motivatie, planning en control, besluitvorming, ethics en
organisatiestructuur, maar ook om praktijksituaties beter te begrijpen
aan de hand van deze kennis. Je zult je in theorie en praktijk
bezighouden met het in kaart brengen en analyseren van
organisatievraagstukken en het ontwikkelen van een gefundeerde
beoordeling van het (dis)functioneren van organisaties in de praktijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en instructiecolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen – individuele beoordeling
Tussentijdse opdracht – groepsbeoordeling
Daarnaast moet voor het behalen van een eindcijfer voldaan worden aan
een aanwezigheidsplicht en het maken van wekelijkse opdrachten

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

• Tekstboek: titel wordt nog gecommuniceerd
• Diverse wetenschappelijke artikelen en/of additionele
boeken/boekhoofdstukken (titels worden nog gecommuniceerd)

Aanbevolen voorkennis

Business Processes 1.1

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_ORGT
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. K. van Bommel
Examinator dr. K. van Bommel
Docenten drs. ing. O.J. Bronsgeest

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: